Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad
Hide / Show Abstract

Gemensam Nordisk Anläggningsmarknad

Möjligheter till en bättre fungerande nordisk marknad inom anläggningsbranschen

På uppdrag av Nordiska Ministerrådet har ett samarbetsprojekt genomförts mellan trafikverken i de nordiska länderna under 2003 och 2004. Det övergripande syftet med projektet har varit att föreslå åtgärder som bidrar till en anläggningsmarknad inom Norden med ett bättre samarbetsklimat mellan beställare och utförare. I rapportens inledande del görs en kartläggning av aktörerna på dagens nordiska anläggningmarknad som följs av en värdering och analys av den nuvarande situationen. Efter analysavsnittet beskrivs olika förbättringsmöjligheter. I en avslutande del föreslås ett antal prioriterade utvecklingsprojekt som utgår ifrån den genomförda beskrivningen och analysen. Samarbetsprojektet understryker vikten av att anläggningssektorn hittar arbetssätt där alla inblandade parter finner samarbetsformer som ger förutsättningar för ett mer långsiktigt agerande än dagens system med kortsiktiga perspektiv från båda parter. Projektet föreslår att de nordiska trafikverken skapar förutsättningar för att hinder analyseras, prioriteras och i största möjliga mån elimineras och att samarbetsformerna i branschen utvecklas.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3804329e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/gemensam-nordisk-anlaggningsmarknad_tn2004-551
  • READ
 
Chapter
 

Sammanfattning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3804329ec003.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/gemensam-nordisk-anlaggningsmarknad/sammanfattning_9789289337113-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Under 2003 och början av 2004 har ett samarbetsprojekt genomförts mellan de nordiska länderna med det övergripande syftet att bidra till en anläggningsmarknad inom Norden med ökad tillit och ökat förtroende genom ett utvecklat samarbetsklimat mellan beställare och utförare. Avsikten har varit att på lång sikt säkra att de nordiska länderna får en väl fungerande anläggningssektor för att kunna tillgodose de krav kunderna ställer på transportsystemet.