De nye forbrugerkøbsregler i praksis
Hide / Show Abstract

De nye forbrugerkøbsregler i praksis

EU's Ministerråd vedtog i maj 1999 direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed. Direktivet blev efterfølgende implementeret i de nationale retssystemer. Set ud fra en nordisk synsvinkel indebar direktivet navnlig tre nyskabelser, nemlig indførelsen af en seksmåneders formodningsregel, der har til formål at lette forbrugerens bevisbyrde i sager om mangler, indførelsen af en ret for forbrugeren til i tilfælde af mangler at vælge mellem omlevering og afhjælpning, medmindre den valgte beføjelse findes uforholdsmæssig samt en diretivbestemt toårs reklamationsret. I denne rapport gives en beskrivelse af, hvordan praksis ved de retsanvendende myndigheder i de nordiske lande har udviklet sig i relation til disse regler. Herudover undersøges praksis i relation til opkrævningen af undersøgelsesgebyrer i forbindelse med reklamationer over mangler, idet forbrugeren efter direktivet har krav på gratis afhjælpning. Rapporten viser, at der trods de nu sprogligt næsten enslydende nordiske regler på området, i praksis er ganske store forskelle på, hvordan reglerne fortolkes i de forskellige, nordiske retssystemer. Til sammenligning med opfattelsen af reglerne ved de retsanvendende myndigheder inddrages endelig to empiriske undersøgelser af kendskabet til og forståelsen af reglerne i branchen.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-533.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/de-nye-forbrugerkobsregler-i-praksis_tn2006-533
  • READ
 
Chapter
 

Resumé – dansk You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335676-2-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/trade/de-nye-forbrugerkobsregler-i-praksis/resume-dansk_9789289335676-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ved EU-direktiv 1999/44/EF om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed blev i et vist omfang introduceret nye køberetlige regler i forbrugerkøb. Direktivet nødvendiggjorde ændringer i de nordiske køberetlige regler om forbrugerkøb. Direktivets regler blev implementeret i disse lovgivninger, og ændringerne trådte i kraft i perioden 2001 frem til 2003. Formålet med nærværende rapport er at belyse anvendelsen af de nye regler i praksis.