Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling
Hide / Show Abstract

Modeller for barns medvirkning - en eksempelsamling

Nordisk markering av 20-års dagen for FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon feirer i år 20-års jubileum. Til dette jubileet presenterer vi her 23 utvalgte artikler om barns medvirkning i de nordiske landene og selvstyreområdene Grønland, Færøyene og Åland. Artiklene illustrerer et vidt spekter av modeller for deltakelse knyttet til sentrale arenaer for barn og unges dagligliv: barnehage og skole, kultur og nærmiljø, og i politiske beslutninger. I tillegg har vi inkludert artikler som omhandler medvirkning fra barn og unge med erfaringer som klienter i hjelpesystemet. En viktig intensjon er at disse eksemplene skal fungere som inspirasjon og verktøy for andre som jobber med barn og unge. Denne publikasjonen er laget av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) på oppdrag av den Nordiske barne- og ungdomskomité (NORDBUK) ved Nordisk Ministerråd.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380954oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/modeller-for-barns-medvirkning-en-eksempelsamling_tn2009-577
  • READ
 
Chapter
 

Politisk deltakelse You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380954oec007.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/modeller-for-barns-medvirkning-en-eksempelsamling/politisk-deltakelse_9789289332163-7-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Selv om fokuset på barn og unges medvirkning har økt, har det skjedd en svikt i medlemsrekrutteringen til tradisjonelle barne- og ungdomsorganisasjoner, og til politiske ungdomsorganisasjoner. Dette gjelder både lokalpolitisk aktivitet og lokalbasert samfunnsengasjement. Forskning har vist at ungdom generelt er opptatt av temaer som miljø, rusmisbruk, kriminalitet, rasisme og andre mer konkrete saker, men at det finnes en viss skepsis både til politiske partier og politikere. Vi ser altså at et mer aksjonspreget politisk engasjement har økt. En tolkning av den sviktende oppslutningen om de tradisjonelle organisasjonene er at disse ikke i samme grad som før svarer på ungdommens spørsmål og behov.