OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2016

The Sustainable Development Goals as Business Opportunities

Summary in Dutch

Cover
Read the full book on:
10.1787/dcr-2016-en

Ontwikkelingssamenwerkingsrapport 2016

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen als bedrijfskansen

Samenvatting in het Nederlands

Na de adoptie van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's), beschikt de wereld nu over het meest ambitieuze, gevarieerde en universele ontwikkelingstraject aller tijden. Willen we aan de gepresenteerde uitdagingen het hoofd bieden, dan moet de wereldwijde gemeenschap veel meer doen dan de ca. $ 135 miljard die elk jaar als officiële ontwikkelingshulp wordt geleverd. De investeringen die nodig zijn voor de SDG's in opkomende landen bedragen naar schatting $ 3,3 tot 4,5 biljoen per jaar. De actie die nodig is om de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot 1,5°C boven het pre‑industriële niveau vergt van de ontwikkelde landen ca. $ 100 miljard per jaar tot 2020. Tegelijkertijd maken de nieuwe doelstellingen het duidelijk dat de uitdagingen van een duurzame ontwikkeling niet langer alleen betrekking hebben op arme landen. Het zijn uitdagingen voor ons allemaal. Voor de aanpak van deze wereldwijde en verstrengelde kwesties moeten de vele stakeholders met elkaar samenwerken. De private sector speelt daarbij een doorslaggevende rol.

Een investering in duurzame ontwikkeling is een intelligente investering

De zakelijke argumenten voor de SDG's zijn onweerlegbaar. Dit Ontwikkelingssamenwerkingsrapport 2016 maakt duidelijk dat een investering in duurzame ontwikkeling een intelligente investering is. Bedrijven die duurzaamheid in hun bedrijfsmodellen introduceren, zijn rendabel en succesvol en profiteren van een positief kapitaalsrendement gezien het gereduceerde risico, de diversificatie van markten en portfolio's, hogere inkomsten, lagere kosten en een verbeterde productwaarde. Steeds vaker worden investeringen in opkomende landen en zelfs in de minst ontwikkelde landen gezien als zakelijke kansen, ondanks de risico's die ermee gepaard gaan. Anderzijds zorgen bedrijven o.a. voor banen, infrastructuur, innovatie en sociale diensten. Dit rapport onderzoekt vijf trajecten voor de realisatie van het enorme potentieel van de private sector als partner voor de realisatie van de SDG's, door de levering van de benodigde hoogwaardige investeringen ter ondersteuning van een duurzame ontwikkeling.

Vijf trajecten voor realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

  • 1. Buitenlandse directe investering is verreweg de grootste bron van internationale kapitaalstromen naar opkomende landen en wordt gezien als een van de meest effectieve bronnen van private ontwikkelingsinvesteringen. Hiermee worden banen gecreëerd, wordt de productieve capaciteit vergroot, worden lokale bedrijven in staat gesteld toegang te verkrijgen tot nieuwe internationale markten en wordt technologie gedeeld, met alle positieve gevolgen op de lange termijn van dien. Veel deskundigen verwachten dat deze stromen een grote rol zullen spelen bij het overbruggen van de financieringsleemte voor de SDG's. Volgens de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) zullen door gerichte actie van de internationale gemeenschap de buitenlandse directe investeringen tegen 2030 verviervoudigd kunnen worden, met name in landen met een zwakke structuur. Men maakt zich echter ook zorgen: de wereldwijde kapitaalstromen zijn zwakker geworden en de economische kwetsbaarheden nemen toe. In hoofdstuk 2 wordt gewaarschuwd over een afname of zelfs omkering van de buitenlandse directe investeringen, wat ernstige negatieve gevolgen zal hebben voor opkomende en internationale investeringsmarkten. Als er ontwikkelingsstrategieën worden opgebouwd rond de aanvullende en wederzijds versterkende aspecten van private investeringen en ontwikkelingssamenwerking, dan kan de cyclische, veranderlijke aard van buitenlandse directe investeringstrends worden gecompenseerd.
  • 2. Gemengde financiering – de strategische inzet van publieke fondsen om, bijvoorbeeld, instrumenten voor private beleggers minder risicovol te maken – kan de omvang van de ontwikkelingsinvesteringen drastisch verbeteren. Gemengde financiering is een enorme bron van veelal onbenutte kansen voor publieke, filantropische en private instanties om samen te werken en de schaal van de investeringen in opkomende landen sterk op te voeren. Het potentieel bestaat uit de verwijdering van bottlenecks die private beleggers ervan weerhouden te investeren in sectoren en landen die dringend extra investeringen nodig hebben. Voor een versnelling van de sociale en economische vooruitgang richting deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, moet de gemengde financiering opgeschaald worden. Dit moet op een systematische wijze gebeuren, zodat bepaalde risico's worden vermeden. Hoofdstuk 3 onderzoekt het gebruik van filantropische en ontwikkelingsfinanciering voor het ontgrendelen van hulpmiddelen door middel van gemengde mechanismen die economieën, gemeenschappen en levens kunnen transformeren. Het is duidelijk dat het concept van gemengde publieke en private financiering binnen de context van ontwikkelingssamenwerking niets nieuws is, maar dat dit mechanisme tot dusver geen grote rol heeft gespeeld.
  • 3. Hoofdstuk 4 van dit rapport beschrijft het werk dat wordt gedaan om het mobilisatie‑effect van de tussenkomst door de publieke sector op private investeringen te monitoren en te meten. Dit wordt naar verwachting een belangrijk element van het nieuwe raamwerk voor de ‘totale officiële steun voor duurzame ontwikkeling’ (Total Official Support for Sustainable Development of TOSSD). Dit levert belangrijke informatie over de financieringsstrategieën en de best practices voor het aantrekken van ontwikkelingsfinanciering ter ondersteuning van de SDG's. Een recent OESO‑onderzoek heeft bevestigd dat het mogelijk is om data over de directe mobilisatie‑effecten van garanties, syndicaatsleningen en ‑aandelen in collectieve investeringsmethoden te verzamelen en te meten. Er wordt momenteel werk verricht om gelijkaardige methoden voor andere financiële instrumenten te ontwikkelen. Er is nog veel werk aan de winkel om het indirecte – of ‘katalytische’ – effect van de publieke tussenkomst te kunnen meten op het realiseren van wereldwijde doelstellingen en het aanpakken van klimaatsverandering. De OESO coördineert haar inzet met het werk dat nu al op andere vlakken wordt verzet, met het oog op coherentie.
  • 4. Voor een echt duurzame en inclusieve ontwikkeling, moeten alle burgers ervan profiteren, met name de armsten, mensen aan de marge en kwetsbare mensen. Investeringen met een sociale impact hebben de afgelopen tien jaar een ontwikkeling doorgemaakt. Het is namelijk innovatief om de bedrijfsvoordelen vergroten ten bate van de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Ondernemingen die een meetbaar sociaal en financieel rendement genereren kunnen de ontwikkelingsinzet effectiever, innovatiever, controleerbaarder en breder maken. De publieke geldmiddelen kunnen worden gebruikt om dit soort investering te versterken en te stimuleren door de risico's te delen, maar ook door een goed bedrijfsklimaat te ondersteunen, met name in de minst ontwikkelde landen en in landen die herstellende zijn van conflicten. Deze nieuwe bedrijfsmodellen kunnen de bestaande aanvullen, vooral op vlakken die traditioneel niet populair zijn bij ondernemingen – maar van essentieel belang zijn voor arme mensen – zoals onderwijs, gezondheid en welzijnsvoorzieningen.
  • 5. Willen bedrijven goed doen en geen schade aanrichten, dan moet de private sector zich aan dezelfde internationale normen inzake transparantie en aansprakelijkheid houden als alle anderen. Hoofdstuk 6 onderzoekt de principes en normen van verantwoordelijk zakelijk gedrag en het voordeel daarvan voor verantwoordelijke bedrijven, niet alleen voor hun bedrijfsresultaten, maar ook voor de mensheid en de aarde. Het bedrijfsleven en de overheid moeten elkaar aanvullen bij de toepassing, stimulatie en facilitatie van verantwoordelijk zakelijk gedrag. De Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de OESO zijn gericht op optimalisatie van hun bijdragen, ondersteuning van de ontwikkeling van verantwoordelijke en aansprakelijke zakelijke procedures om te verzekeren dat de investeringsbedragen worden ondersteund door bedrijven van kwaliteit voor de realisatie van sociale, economische en milieuvoordelen.

In dit rapport staan voorbeelden van hoe de OESO deze dialoog stimuleert en kansen voor samenwerking creëert voor de vele stakeholders die betrokken zijn bij een duurzame ontwikkelingshulp. Ook komen casestudy's aan de orde over bedrijven die momenteel een duurzame ontwikkeling en inclusieve groei in opkomende landen stimuleren. Onze moderne wereld wordt gekenmerkt door globalisatie, snelle technologische ontwikkelingen en concurrentie voor waardevolle hulpmiddelen. Daarom mogen we niet vergeten dat het bedrijfsleven floreert wanneer de wereld floreert.

© OECD

Deze samenvatting is geen officiële OESO-vertaling.

Reproductie van deze samenvatting is toegestaan, mits het OESO-copyright en de titel van de oorspronkelijke publicatie worden vermeld.

Meertalige samenvattingen zijn vertaalde uittreksels van OESO-publicaties die oorspronkelijk in het Engels en Frans zijn gepubliceerd.

Deze zijn gratis te verkrijgen via de Online Bookshop van de OESO www.oecd.org/bookshop

Neem voor meer informatie contact op met de eenheid OECD Rights and Translation, Public Affairs and Communications Directorate op, [email protected] of per fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Bezoek onze website www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2016), Development Co-operation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2016-en

 Visit the OECD web site