OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2016

The Sustainable Development Goals as Business Opportunities

Summary in Czech

Cover
Celý text si můžete přečíst na adrese:
10.1787/dcr-2016-en

Zpráva o rozvojové spolupráci 2016

Cíle udržitelného rozvoje jako obchodní příležitosti

Přehled v českém jazyce

Přijetím Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a jejích sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDGs) si svět vytyčil nejvíce ambiciózní, různotvárný a univerzální rozvojový plán v historii. K řešení souvisejících výzev bude muset světové společenství vynaložit daleko více než zhruba 135 miliard USD, které činí roční objem oficiální rozvojové pomoci (ODA). Investiční potřeby v rámci plnění SDGs v rozvojových zemích se odhadují na řádově 3,3 až 4,5 bilionů ročně. Omezení nárůstu globální teploty oproti úrovni před průmyslovou revolucí na 1,5°C si jen od vyspělých zemí vyžádá kolem 100 miliard USD každý rok do roku 2020. Nové cíle zároveň jasně říkají, že udržitelný rozvoj již není jen otázkou dění v chudých zemí, nýbrž představuje výzvu pro nás pro všechny. K řešení těchto celosvětových a vzájemně provázaných problémů musí spojit síly rozmanitá skupina aktérů, mezi nimiž má ústřední postavení soukromý sektor.

Investice do udržitelného rozvoje jsou chytré investice

Důvodů, proč by se měly podniky o SDGs zajímat, je mnoho. Tato Zpráva o rozvojové spolupráci 2016 jasně ukazuje, že investovat do udržitelného rozvoje se vyplatí. Společnosti, které zavedou udržitelnost do svých obchodních modelů, jsou ziskové a úspěšné. Mají kladnou kapitálovou výnosnost ve smyslu sníženého rizika, diverzifikace trhů a portfolií, vyšších výnosů, nižších nákladů a hodnotnějších výrobků. Investice v rozvojových zemích, a dokonce i v nejméně rozvinutých zemích, jsou i přes rizika s nimi spojená stále častěji vnímány jako obchodní příležitosti. Společnosti na oplátku vytvářejí pracovní místa, budují infrastrukturu, inovují, poskytují sociální služby, a tak dále. Tato zpráva zkoumá pět cest, jak využít obrovský potenciál soukromého sektoru coby partnera, který přispívá k dosažení SDGs tím, že investuje v míře i kvalitě potřebné k podpoře udržitelného rozvoje.

Pět cest k cílům udržitelného rozvoje

  • 1. Zdaleka největším zdrojem mezinárodních kapitálových toků do rozvojových zemí jsou přímé zahraniční investice, které jsou také považovány za jeden ze zdrojů soukromého kapitálu, jež nejvíce napomáhají rozvoji. Mohou vytvářet pracovní místa, zvyšovat výrobní kapacitu, umožňovat místním firmám vstup na nové mezinárodní trhy a přinášet technologie s dlouhodobým pozitivním dopadem. Obecně se očekává, že tyto toky sehrají významnou roli v doplnění chybějících finančních zdrojů na SDGs. Podle Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) by spojené úsilí mezinárodního společenství mohlo pomoci objem přímých zahraničních investic do roku 2030 zčtyřnásobit, a to zejména v zemích se slabými strukturami. Je tu však jedno "ale": růst globálních kapitálových toků se začal zpomalovat a zároveň narůstá zranitelnost ekonomik. Druhá kapitola varuje, že zpomalení či dokonce odliv přímých zahraničních investic by mohly mít závažné negativní důsledky pro rozvojové i mezinárodní investiční trhy. Nastavení rozvojových strategií tak, aby se využilo doplňujících a vzájemně se posilujících prvků soukromých investic a rozvojové spolupráce může pomoci vyrovnat cyklickou a proměnlivou povahu trendů přímých zahraničních investic.
  • 2. Smíšené financování, kdy jsou veřejné prostředky strategicky využívány například ke snížení rizika nástrojů pro soukromé investory, může rozsah investic do rozvoje dramaticky zvýšit. Smíšené financování skýtá obrovský a z velké části nevyužitý potenciál ke spolupráci veřejných, dobročinných i soukromých subjektů na masivním rozšíření investic do rozvojových zemí. Tento potenciál spočívá ve schopnosti odstraňovat úzká místa, která brání soukromým investorům pouštět se do odvětví a zemí, kde jsou další investice naléhavě potřebné. Ke zrychlení sociálního a hospodářského pokroku směrem k cílům udržitelného rozvoje je třeba smíšené financování navýšit, ovšem systematicky, aby se předešlo určitým rizikům. Třetí kapitola se podrobně věnuje využití rozvojové finanční pomoci a prostředků od dobročinných organizací k uvolnění zdrojů prostřednictvím mechanismů smíšeného financování, které mají potenciál proměňovat ekonomiky, společnosti i lidské životy. Shledává, že myšlenka propojení veřejných a soukromých zdrojů není v rozvojové spolupráci nijak nová, v praxi se však dosud uplatnila jen okrajově.
  • 3. Čtvrtá kapitola zprávy popisuje probíhající práce na monitorování a měření toho, jak se daří zásahy veřejného sektoru mobilizovat soukromé investice. To by mělo být významnou součástí nového rámce "celkové oficiální podpory udržitelného rozvoje" (TOSSD), který bude poskytovat důležité informace o strategiích a osvědčených postupech financování a pomáhat tak přitáhnout rozvojové finanční prostředky k podpoře SDGs. Nedávné hodnocení OECD potvrdilo proveditelnost sběru a měření údajů o přímém mobilizačním účinku záruk, syndikovaných úvěrů a podílů v nástrojích kolektivního investování. Nyní se připravují podobné metodologie i pro další finanční nástroje. Zbývá však ještě mnoho práce, zejména najít způsoby, jak měřit nepřímý, nebo také "katalytický" účinek veřejných zásahů při dosahování globálních cílů a v boji se změnou klimatu. V zájmu soudržnosti koordinuje OECD své úsilí s ostatními fóry, která pracují na stejném tématu.
  • 4. Má‑li být rozvoj opravdu udržitelný a inkluzivní, musí z něj mít prospěch všichni občané, zvláště pak ti nejchudší, nejvíce opomíjení a zranitelní. V posledním desetiletí se jako inovativní přístup rozvíjelo investování se sociálním dopadem, které zvyšuje přínos podnikání pro nejchudší a nejopomíjenější skupiny obyvatel. Podniky vytvářející měřitelné sociální i finanční výnosy mohou do rozvojových snah vnést efektivitu, inovace, odpovědnost a potřebný rozsah. K posílení a rozšíření tohoto typu investic lze využít veřejné zdroje, které umožní sdílet rizika a budou také podporovat zdravé podnikatelské prostředí, zejména v nejméně rozvinutých zemích a v zemích po válečném konfliktu. Tyto nové modely podnikání mohou doplnit stávající modely zejména v oblastech tradičně neatraktivních pro podnikatele, ale zcela zásadních pro chudé, jako jsou vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby.
  • 5. Aby podniky přinášely užitek a neškodily, musí se soukromý sektor podřídit stejným mezinárodním standardům transparentnosti a odpovědnosti jako všechny ostatní sektory. Šestá kapitola se věnuje principům a standardům zodpovědného chování podniků a ukazuje, že jejich dodržování může pro zodpovědné podniky představovat výhodu, která zvýší jejich zisky a zároveň přinese prospěch lidstvu i planetě. Soukromý sektor a vláda se musí vzájemně doplňovat v realizaci, propagaci a umožňování odpovědného chování podniků. Směrnice OECD pro nadnárodní podniky pomáhají jejich příspěvky optimalizovat tím, že podporují rozvoj zodpovědných obchodních praktik, v nichž nejde jen o kvantitu investic, ale také o kvalitu podnikání v podobě sociálních, hospodářských a environmentálních přínosů.

Tato zpráva uvádí příklady toho, jak OECD podněcuje dialog a vytváří příležitosti ke spolupráci mnoha zainteresovaných subjektů, které jsou zapojeny do udržitelného rozvoje. Na případech z praxe také ukazuje, jak se podniky již podílejí na podpoře udržitelného rozvoje a inkluzivního růstu v rozvojových zemích. V naší éře poznamenané globalizací, rychlým technologickým pokrokem a soutěží o vzácné zdroje je důležité pamatovat na to, že podniky prosperují tehdy, když prosperuje svět.

© OECD

Tento přehled není oficiálním překladem OECD. OECD-oversettelse.

Reprodukce tohoto přehledu je povolena, jsou-li uvedena autorská práva OECD a název původní publikace.

Vícejazyčné přehledy jsou překlady výtahů z publikací OECD původně publikovaných v angličtině a francouzštině.

Jsou zdarma k dispozici v internetovém knihkupectví OECD www.oecd.org/bookshop

Další informace vám poskytne Odbor pro legislativu a překlady při OECD, Ředitelství pro veřejné záležitosti a komunikaci [email protected] , fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Navštivte naši internetovou stránku www.oecd.org/rights

OECD

Přečtěte si na portálu OECD iLibrary plné znění anglické verze!!

© OECD (2016), Development Co-operation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2016-en

 Visit the OECD web site