OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2016

The Sustainable Development Goals as Business Opportunities

Summary in Danish

Cover
Read the full book on:
10.1787/dcr-2016-en

Rapport om udviklingssamarbejde 2016

Målene for bæredygtig udvikling anskuet som forretningsmuligheder

Sammendrag på dansk

Med vedtagelsen af 2030‑dagsordenen for bæredygtig udvikling og dens 17 bæredygtighedsmål har verden nu udstukket historiens mest ambitiøse, diversificerede og universelle køreplan for udviklingen. For at imødekomme de udfordringer, som disse mål stiller, vil verdenssamfundet have behov for at bruge et godt stykke over de ca. 135 milliarder USD, der er afsat årligt i officiel udviklingsbistand. Investeringsbehovene for målene for bæredygtig udvikling skønnes at ligge i størrelsesorden 3,3 til 4,5 billioner USD om året. Indsatser, der skal begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C over det førindustrielle niveau, vil alene lægge beslag på omkring 100 milliarder USD hvert år frem til 2020 fra de udviklede lande. Samtidig bliver det med de nye målsætninger klart, at udfordringerne for den bæredygtige udvikling ikke længere blot er et spørgsmål om, hvad der sker i fattige lande – de er udfordringer, der omfatter os alle. For at takle disse globale og indbyrdes forbundne problemstillinger vil en lang række forskellige aktører skulle forene deres kræfter – og her vil den private sektor komme til at indtage en nøgleposition.

Investering i bæredygtig udvikling er intelligent investering

Der er stærke argumenter for at fastlægge mål for bæredygtig udvikling. I denne rapport om udviklingssamarbejde for 2016 slås det fast, at investering i bæredygtig udvikling er en intelligent investering. Virksomheder, der indfører bæredygtighed i deres forretningsmodeller, er rentable og succesrige, og har positive kapitalafkast, for så vidt angår reduceret risiko, diversificering af markeder og porteføljer, stigende indtægter, reducerede omkostninger og højere produktværdi. I stigende grad anskues investeringer i udviklingslande – selv i de mindst udviklede lande – som forretningsmuligheder, trods de involverede risici. Men samtidig skaber virksomheder bl.a. job, infrastruktur, innovation og sociale tjenesteydelser. Denne rapport ser nærmere på fem veje til udnyttelse af det enorme potentiale, som den private sektor som partner udgør for opnåelse af målene for bæredygtig udvikling, hvorved der stilles investeringer til rådighed i den størrelsesorden og i den kvalitet, der er nødvendig for at understøtte bæredygtig udvikling.

Fem veje til målene for bæredygtig udvikling

  • 1. Udenlandske direkte investeringer tegner sig for langt de største internationale kapitalstrømme til udviklingslande og betragtes som nogle af de mest udviklingsvenlige kilder til private investeringer. De kan skabe job, øge produktionskapaciteten, skaffe lokale firmaer adgang til nye internationale markeder og sikre teknologioverførsler, der kan have positive langsigtede virkninger. Der er mange, der forventer, at disse strømme kommer til at få stor betydning ved at bidrage til at dække den finansiering, der kommer til at mangle for at sikre målene for bæredygtig udvikling. Ifølge FN's konference om handel og udvikling (UNCTAD) vil en fælles indsats kunne være med til at firedoble de udenlandske direkte investeringer i 2030, navnlig i strukturelt svage økonomier. Der er imidlertid en vis grund til bekymring: De globale kapitalstrømme er begyndt at aftage, samtidig med at de økonomiske svagheder stiger. I kapitel 2 advares der om, at en opbremsning i, eller endog en tilbageførsel af, udenlandske direkte investeringer kunne få alvorlige negative følgevirkninger for både markeder i udviklingslandene og markederne for internationale investeringer. Fastlæggelse af udviklingsstrategier med fokus på private investeringer og udviklingssamarbejde, der supplerer og styrker hinanden, kan være med til at modvirke de cykliske tendenser, som kendetegner udenlandske investeringer.
  • 2. Blandet finansiering – hvor man bruger offentlige midler strategisk til f.eks. at mindske risikoen ved instrumenter til private investorer – kan forbedre investeringer i udvikling drastisk. Blandet finansiering giver offentlige, filantropiske og private aktører enorme, og stort set uudnyttede muligheder for at øge omfanget af investeringer i udviklingslande dramatisk. Mulighederne består i den evne, som blandet finansiering har til at forebygge flaskehalse, der forhindrer private investorer i at rette blikket mod sektorer og lande, der har akut brug for yderligere investeringer. For at fremskynde sociale og økonomiske fremskridt mod målene for bæredygtig udvikling vil det være nødvendigt at opskalere blandet finansiering, men det skal gøres systematisk, så man undgår visse risici. Kapitel 3 kigger nærmere på brugen af udviklings‑ og fialntropisk finansiering til at frigøre ressourcer ved at blande mekanismer, der har potentialet til at transformere økonomier, samfund og liv. Der gøres opmærksom på, at tanken om at blande privat og offentlig finansiering i forbindelse med udviklingssamarbejde ganske vist ikke er ny, men hidtil har den kun spillet en marginal rolle.
  • 3. Kapitel 4 i denne rapport beskriver det arbejde, der pågår i forbindelse med overvågning og måling af mobiliseringseffekten af offentlige indgreb på private investeringer. Dette forventes at være et vigtigt element i den nye ramme for “samlet offentlig støtte til bæredygtig udvikling”, som vil give vigtige oplysninger om finansieringsstrategier og bedste praksis, og vil være med til at tiltrække udviklingsfinansiering, der understøtter målene for bæredygtig udvikling. En nylig OECD‑undersøgelse har bekræftet gennemførligheden af indsamling og måling af data på den direkte mobiliseringseffekt af garantier, syndikerede lån og aktier i organer for kollektiv investering; der pågår i øjeblikket arbejde for at udvikle lignende metoder for andre finansielle instrumenter. Der resterer imidlertid fortsat meget arbejde med at finde veje til måling af den indirekte virkning – eller “katalysatorvirkning” – af offentlige indgreb på opnåelsen af de globale mål og håndteringen af klimaændringer. OECD koordinerer sin indsats, så det sikres, at der er sammenhæng med det arbejde, der finder sted i andre fora.
  • 4. Hvis udviklingen skal være reelt bæredygtig og inkluderende, skal den komme alle borgere til gode – navnlig de fattigste, mest marginaliserede og udsatte. Investeringer i sociale virkninger har udviklet sig over det seneste årti som en nyskabende tilgang, der skal øge fordelene for erhvervslivet for verdens fattigste og mest marginaliserede befolkninger. Virksomheder, der genererer målbare sociale og finansielle afkast, kan tilføre effektivitet, innovation, ansvarlighed og stordriftsfordele til udviklingsindsatsen. Offentlige midler kan anvendes til at styrke og fremme denne type investeringer ved at dele risici, og ligeledes ved at støtte et sundt erhvervsklima, navnlig i de mindst udviklede lande og i lande, der har været involveret i konflikter. Disse nye forretningsmodeller kan supplere eksisterende modeller, navnlig på områder, der ikke traditionelt har været populære hos erhvervslivet – men som er vigtige for de fattige – såsom uddannelse, sundhed og sociale tjenesteydelser.
  • 5. For at erhvervslivet skal gøre gavn og ikke skade skal den private sektor leve op til de samme standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed som alle andre sektorer. I kapitel 6 undersøges principperne og standarderne for ansvarlig adfærd i virksomhederne, lige som der ses nærmere på, hvordan efterlevelsen af disse kan give ansvarlige virksomheder en fordel, der giver sig positivt udslag på bundlinjen, samtidig med at det bringer positive resultater for mennesker og vores planet. Erhvervsliv og regering supplerer hinanden, når det drejer sig om at gennemføre, fremme og lette ansvarlig adfærd i virksomhederne. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder er med til at optimere deres indsats, støtte udviklingen af ansvarlig forretningspraksis i virksomhederne, så det sikres, at omfanget af investeringer også er afstemt efter virksomhedernes kvalitet i forhold til at skabe sociale, økonomiske og miljømæssige fordele.

Denne rapport giver eksempler på, hvordan OECD stimulerer dialog og skaber muligheder for samarbejde blandt de mange aktører, der er involveret i bæredygtig udvikling. Den indeholder også praktiske cases, der viser, hvordan virksomheder allerede arbejder på at fremme bæredygtig udvikling og inklusiv vækst i udviklingslande. I en æra kendetegnet ved globalisering, hurtige teknologiske fremskridt og konkurrence om dyrebare ressourcer er det vigtigt at huske på, at når verden trives, trives også erhvervslivet.

© OECD

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation på [email protected] eller pr. fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøg vores website www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2016), Development Co-operation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2016-en

 Visit the OECD web site