OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2016

The Sustainable Development Goals as Business Opportunities

Summary in Swedish

Cover
Read the full book on:
10.1787/dcr-2016-en

Utvecklingssamarbete: översikt 2016

Målen för hållbar utveckling som affärsmöjligheter

Sammanfattning på svenska

I och med antagandet av 2030‑agendan för hållbar utveckling och dess 17 mål för hållbar utveckling har världen nu den mest ambitiösa, varierade och allmängiltiga färdplanen för utveckling i historien. För att klara de utmaningar som målen innebär måste världssamfundet avsätta betydligt mer än de omkring 135 miljarder US‑dollar per år som anslås i offentligt utvecklingsbistånd. I utvecklingsländerna beräknas investeringsbehovet för målen för hållbar utveckling ligga på omkring 3,3–4,5 biljoner US‑dollar per år. För att kunna vidta åtgärder för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C över den förindustriella nivån krävs omkring 100 miljarder US‑dollar per år fram till 2020 enbart från de utvecklade länderna. Samtidigt visar de nya målen tydligt att utmaningarna med en hållbar utveckling inte bara handlar om vad som händer i fattiga länder – de är utmaningar för oss alla. För att ta itu med dessa globala och sammanflätade problem måste en lång rad olika aktörer hjälpas åt – och här måste den privata sektorn spela en central roll.

Investeringar i hållbar utveckling är en smart investering

Det finns starka affärsmässiga argument för målen för hållbar utveckling. Rapporten om utvecklingssamarbetet 2016 visar att det är en smart investering att investera i hållbar utveckling. Företag som inför hållbarhet i sina affärsmodeller är lönsamma och framgångsrika, med positiv avkastning på kapital i form av minskad risk, diversifiering av marknader och portföljer, ökade inkomster, minskade kostnader och ökat produktvärde. Investeringar i utvecklingsländer – och t.o.m. i de minst utvecklade länderna – ses i allt större utsträckning som affärsmöjligheter, trots de risker som det innebär. Å andra sidan bidrar företagen med arbetstillfällen, infrastruktur, innovation, sociala tjänster m.m. I rapporten undersöks fem vägar för att tillvarata den privata sektorns enorma potential som partner för att uppnå målen för hållbar utveckling och tillhandahålla de investeringar som behövs, både i form av kvantitet och kvalitet, för att främja en hållbar utveckling.

Fem vägar för att uppnå målen för hållbar utveckling

  • 1. Utländska direktinvesteringar är den klart största källan till internationella kapitalflöden till utvecklingsländerna och anses vara en av de mest utvecklingsvänliga källorna till privata investeringar. De kan skapa arbetstillfällen, öka produktionskapaciteten, göra det möjligt för lokala företag att ta sig in på nya internationella marknader och därmed skapa tekniköverföringar som kan ha positiva långsiktiga effekter. Många räknar med att dessa flöden kommer att spela en viktig roll när det gäller att komma till rätta med finansieringsunderskottet för målen för hållbar utveckling. Enligt FN:s konferens för handel och utveckling (Unctad) skulle en gemensam insats från världssamfundet kunna få de utländska direktinvesteringarna att fyrfaldigas fram till 2030, särskilt i strukturellt svaga länder. Det finns dock ett visst fog för oro: de globala kapitalflödena har börjat att mattas av, samtidigt som den ekonomiska sårbarheten ökar. I kapitel 2 varnas för att en nedgång, eller t.o.m. ett omslag, av de utländska direktinvesteringarna kan få allvarliga negativa konsekvenser för både framväxande marknader och internationella investeringsmarknader. Att bygga utvecklingsstrategier kring de privata investeringarnas och utvecklingssamarbetets komplementära och ömsesidigt förstärkande egenskaper kan bidra till att göra de utländska direktinvesteringstrenderna mindre cykliska och föränderliga.
  • 2. Blandad finansiering – dvs. att strategiskt använda offentliga medel för att t.ex. ge privata investerare verktyg för att minska riskerna – kan dramatiskt öka investeringarna i utveckling. Blandad finansiering innebär enorm, till stora delar outnyttjad potential för offentliga, filantropiska och privata aktörer att samarbeta för att dramatiskt öka investeringarna i utvecklingsländer. Potentialen ligger i dess förmåga att undanröja flaskhalsar som hindrar privata investerare att satsa på sektorer och länder som har ett stort behov av ytterligare investeringar. För att öka de sociala och ekonomiska framstegen mot målen för hållbar utveckling måste den blandade finansieringen utökas, men på ett systematiskt sätt för att undvika vissa risker. I kapitel 3 undersöks användningen av utvecklingsfinansiering och filantropisk finansiering för att med hjälp av kombinationsmekanismer frigöra resurser som kan omvandla ekonomier, samhällen och liv. Här konstateras att även om idén om att kombinera offentlig och privat finansiering vid utvecklingssamarbete inte är ny har den hittills spelat en marginell roll.
  • 3. I kapitel 4 i rapporten beskrivs det arbete som bedrivs för att övervaka och mäta mobiliseringseffekten av den offentliga sektorns inblandning i privata investeringar. Detta väntas utgöra en viktig del i den nya ramen om totalt offentligt stöd för hållbar utveckling (total official support for sustainable development (TOSSD)). Denna kommer att ge viktig information om finansieringsstrategier och bästa praxis, som ska bidra till att få fram utvecklingsfinansiering för att främja målen för hållbar utveckling. OECD genomförde nyligen en undersökning som bekräftade att det vore möjligt att samla in och mäta data om den direkta mobiliseringseffekten av garantier, syndikerade lån och aktier i kollektiva investeringsinstrument. Det återstår dock fortfarande mycket arbete, särskilt för att hitta sätt att mäta offentliga interventioners indirekta – eller ”katalytiska” – effekt när det gäller att nå de globala målen och hantera klimatförändringen. OECD samordnar sina insatser med det arbete som pågår inom andra forum för att se till att de är samstämmiga.
  • 4. Om utvecklingen ska vara riktigt hållbar och inkluderande måste den komma alla medborgare till del – särskilt de fattigaste, mest marginaliserade och sårbara. Sociala investeringar har under det senaste årtiondet utvecklats som en innovativ strategi för att öka näringslivets bidrag till världens fattigaste och mest marginaliserade befolkningar. Företag som skapar både betydande sociala och ekonomiska vinster kan bidra med effektivitet, innovation, ansvarighet och stordriftsfördelar till utvecklingsinsatserna. Offentliga medel kan användas för att stärka och främja den här typen av investeringar genom att dela på riskerna och genom att främja ett sunt företagsklimat, särskilt i de minst utvecklade länderna och i länder som är på väg ut ur konflikter. Dessa nya affärsmodeller kan komplettera befintliga modeller, särskilt på områden som traditionellt sett inte är populära bland företagen – men viktiga för de fattiga – t.ex. utbildning, hälso‑ och sjukvård och sociala tjänster.
  • 5. För att företagen ska göra nytta utan att samtidigt göra skada måste den privata sektorn omfattas av samma krav på internationell insyn och ansvarighet som alla andra aktörer. I kapitel 6 behandlas principer och normer för hur företagen kan agera ansvarsfullt och hur ansvarsfulla företag genom att följa dessa kan skaffa sig fördelar som påverkar slutresultatet positivt och samtidigt ger positiva resultat för människor och miljö. Företag och regeringar måste komplettera varandra när det gäller att genomföra, främja och skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt företagande. OECD:s riktlinjer för multinationella företag hjälper till att optimera deras bidrag, stödja utvecklingen av ansvarsfulla och ansvariga affärsmetoder för att se till att investeringarnas kvantitet matchas av tillräcklig kvalitet för att ge sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

I rapporten ges exempel på hur OECD främjar dialog och skapar möjligheter för samarbete mellan de många aktörer som deltar i arbetet med hållbar utveckling. Här presenteras också praktiska fall som visar hur företagen redan arbetar för att främja hållbar utveckling och tillväxt för alla i utvecklingsländer. I dagens era av globalisering, snabb teknisk utveckling och konkurrens om värdefulla resurser är det viktigt att komma ihåg att näringslivet blomstrar när världen blomstrar.

© OECD

Denna sammanfattning är inte en officiell OECD-översättning.

Reproduktion av denna sammanfattning är tillåten, om OECD:s upphovsrätt och publikationens titel på originalspråket nämns.

Flerspråkliga sammanfattningar är översatta utdrag ur OECD–publikationer, som ursprungligen publicerats på engelska och franska.

De kan beställas gratis från OECD:s nätbokhandel www.oecd.org/bookshop

Närmare upplysningar lämnas av OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, F-75116
Paris, Frankrike

Besök vår nätplats www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2016), Development Co-operation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2016-en

 Visit the OECD web site