OECD Multilingual Summaries

OECD Business and Finance Outlook 2015

Summary in Slovak

Cover
Celý dokument si môžete prečítať na:
10.1787/9789264234291-en

Prieskum OECD v oblasti podnikania a financií – rok 2015

Zhrnutie v slovenčine

Dodržiavanie prísľubov v prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami

Prieskum OECD v oblasti podnikania a financií sa v prvom rade zameriava na spôsob, akým sa spoločnosti, banky, sprostredkovateľské nebankové subjekty a inštitucionálni investori snažia využívať prostredie s veľmi nízkymi úrokovými sadzbami a štrukturálnu zmenu globálneho hospodárstva. „Prísľuby“ rastu, zamestnanosti a dôchodkov za zdajú byť pri absencii politických opatrení ohrozené.

Problém podnikových investícií a stagnácie

V nadväznosti na uvoľnenie menovej politiky, ktoré spôsobila kríza, sa finančné trhy značne zotavili, pričom sa však zdá, že spoločnosti s kapitálovými výdavkami nevidia rovnaké príležitosti na vytváranie hodnoty. Napriek historicky nízkym úrokovým sadzbám rast v mnohých regiónoch stagnuje čiastočne v dôsledku nedostatočných investícií. Platí to o spoločnostiach v odvetviach priemyslu vo všeobecnosti, infraštruktúry a ekologickej energie. Na analýzu tohto problému sa používajú údaje o vývoji 10 000 najväčších svetových podnikov uvedených v globálnom kapitálovom indexe Bloomberg World Equity Index v krajinách s rozvinutým aj rozvíjajúcim sa hospodárstvom s cieľom umožniť kapitálové výdavky a zosúladiť finančné údaje, ktoré sa majú uplatniť na obdobie rokov 2002 – 2014.

Trendy, vývoj a politické pochybnosti so zreteľom na finančné trhy

V politikách a regulačných reakciách na krízu existuje tendencia presunu finančného prebytku do iných odvetví alebo regiónov. V reakcii na krízu v roku 2008 sa riziko prenieslo do odvetví nebankových subjektov a podnikových dlhopisov. Nebankové subjekty sprostredkúvajú úvery medzi investormi s dostatkom a nedostatkom hotovosti s ponukou opätovného využitia cenných papierov a získania priameho alebo konštruovaného prístupu k alternatívnym produktom s vyššími výnosmi a nižším rizikom v prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami a rastúcim dlhodobým rizikom. Hlavným problémom je množstvo nepriamych prísľubov voči investorom, ktorých splnenie je pri absencii štrukturálnej zmeny a lepšej regulácie nepravdepodobné.

Z tohto hľadiska je výhľad v súvislosti so solventným postavením dôchodkových fondov a spoločností poskytujúcich životné poistenie znepokojujúci. Keďže ich prísľuby sa spájajú s vyvíjajúcimi sa parametrami alebo ich možno prispôsobiť novému prostrediu s nízkymi úrokovými sadzbami, nízkou infláciou a nízkym rastom, je možné, že tieto inštitúcie situáciu vydržia. Existujú však veľmi vážne obavy o finančný výhľad, ak sa tieto inštitúcie nadmerne zapoja do extrémneho „hľadania výnosov“, aby splnili všetky pevné záruky, ku ktorým sa zaviazali v období s vyššími úrokovými sadzbami. Zákonodarcovia a tvorcovia politiky by mali byť obozretní.

Malé a stredné podniky (MSP) majú pre hospodárske zotavenie zo súčasnej hospodárskej a finančnej krízy zásadný význam. Kríza znížila poskytovanie bankových úverov, čo malo vplyv najmä na MSP v dôsledku tendencie, že úverové zdroje sa počas finančného poklesu vyčerpajú rýchlejšie pre malé firmy než pre veľké spoločnosti. Počas krízy vznikli v oblasti poskytovania bankových úverov medzery, ktoré sú výrazné hlavne mimo Spojených štátov. Na podporu financovania MSP (pokiaľ ide o problém prísunu) sa preto navrhuje dvojfázový prístup: po prvé, ozdravenie bánk, aby sa zlepšilo poskytovanie bankových úverov, a po druhé, podpora rozvoja širokej škály nebankového financovania MSP na trhoch s dlhopismi a na akciových trhoch, pričom posledná uvedená možnosť je vhodná najmä pre malé, dynamické MSP orientované na inovácie. Vzhľadom na rôznorodosť sektora MSP má financovanie komplexný charakter a vyžaduje si rozmanitosť nástrojov a prístupov. Tvorcovia politiky môžu poskytovaním regulačnej podpory a pomoci pomôcť pri zlepšení transparentnosti údajov, štandardizácii a zvyšovaní informovanosti o prístupných finančných možnostiach.

Aktuálne trendy pri globálnych a regionálnych cezhraničných finančných tokoch zahŕňajúcich nadnárodné podniky sa skúmajú na základe údajov o medzinárodných fúziách a nadobudnutiach a zahraničných priamych investíciách. Analyzujú sa tri hlavné faktory, ktoré utvárajú pokrok vo vyhliadkach. Ide o širšie hospodárske trendy, nárast zapojenia vlád do správy globálneho hospodárstva a udržateľnosť investícii nadnárodných podnikov v hospodárstvach rozvíjajúcich sa trhov.

Posilnenie trhovo orientovaného financovania podnikových investícií

Za posledných desať rokov sa využívanie kapitálových trhov podnikmi zmenilo vo viacerých dôležitých ohľadoch. Tieto zmeny boli čiastočne podnietené makroekonomickými udalosťami, ktoré mali vplyv na tradičné zdroje financovania a presunuli niektoré podnikové dlhové cenné papiere z oblasti tradičného poskytovania bankových úverov do oblasti podnikových dlhopisov. Na tieto zmeny mohli mať dosah aj regulačné zmeny, ktoré zrejme prispeli k poklesu využívania akciových trhov so štátnymi dlhopismi malými a strednými podnikmi. Aj vo fungovaní sekundárnych akciových trhov a v postupoch obchodovania nastali za posledné desaťročie výrazné zmeny, ktoré otvárajú dôležitý politický problém so zreteľom na vytvorenie rovnakých podmienok pre investorov a ponuku efektívnych cien. A napokon, v prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami, kde existuje tlak na inštitucionálnych investorov, aby splnili záväzky voči svojim klientom, musia tiež podniky reagovať na kampaň investorov v prospech vyšších dividend a podieľať sa na programoch výkupu.

Politická reforma na podporu konkurencieschopnosti v záujme zvýšenia investícií a rastu

V roku 2014 označila skupina G20 podporu hospodárskej súťaže za prioritu, pričom uznala, že práve hospodárska súťaž na trhu motivuje firmy na znižovanie nákladov a vývoj nových a lepších produktov. Dôkazy z hospodárstva ukazujú, že k najúčinnejším štrukturálnym reformám na podporu rastu patria tie, ktorými sa zvyšuje hospodárska súťaž na trhu s produktmi. Na druhej strane, najneefektívnejšie limity hospodárskej súťaže často spôsobujú chránené verejné podniky alebo regulačné politiky, ktoré zbytočne obmedzujú hospodársku súťaž. Keďže vlastníctvo štátom nadobúda v svetovom hospodárstve stále výraznejší význam, je čoraz dôležitejšie zaistiť, aby verejné podniky pôsobili pri podobných konkurenčných podmienkach za rovnakých predpokladov ako firmy súkromného sektora. Určenie najneefektívnejších nariadení a ich prepracovanie môže byť náročné a v mnohých prípadoch politicky problematické. Vyčíslenie výhod a prínosov na základe skúseností iných krajín môže pomôcť reformy objasniť a získať pre ne politickú podporu. Niektoré prípady sa opisujú práve tu.

© OECD

Toto zhrnutie nie je úradným prekladom OECD.

Rozmnožovanie tohto zhrnutia je povolené iba za predpokladu, že bude uvedené autorské právo OECD a názov originálnej publikácie.

Viacjazyčné zhrnutia sú preloženými výňatkami z publikácií OECD, pôvodne uverejnených v anglickom a francúzskom jazyku.

K dispozícii sú bezplatne v on-line kníhkupectve OECD: www.oecd.org/bookshop

Viac informácií získate v Divízii autorských práv a prekladov OECD Riaditeľstva verejných záležitostí a komunikácie: [email protected], fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Navštívte našu webovú lokalitu www.oecd.org/rights

OECD

Kompletnú anglickú verziu si môžete prečítať v online knižnici OECD iLibrary!!

© OECD (2015), OECD Business and Finance Outlook 2015, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264234291-en

 Visit the OECD web site