OECD Multilingual Summaries

OECD Business and Finance Outlook 2017

Summary in Danish

Cover
Read the full book on:
10.1787/9789264274891-en

OECD handels‑ og finansperspektiver for 2017

Sammendrag på dansk

Der er en stigende opfattelse af, at globalisering ikke fungerer for store dele af samfundet, hverken i de avancerede økonomier eller udviklingsøkonomierne, og at globalisering er en katalysator for ulighed og skader dårligt uddannede arbejdstagere. Der er fortsat meget, der skal gøres i de enkelte landes politikker for at skabe bedre resultater, men der er samtidig et stærkt behov for at tilpasse de nationale og internationale politikker bedre til hinanden og skabe mere lige konkurrencevilkår i virksomhedernes internationale aktiviteter. Det kræver, at de lande, der samarbejder i de globaliserede markeder, holder hinanden op på en række gennemsigtige principper, der skaber lige vilkår for konkurrence, handel og internationale investeringer, der er til fordel for alle parter. Men den globale styring af handel, internationale investeringer og konkurrence er ikke kommet tilstrækkeligt langt til at fremme bedre resultater. Denne udgave fremlægger empirisk dokumentation for, hvordan ulige konkurrencevilkår kan blokere for stordriftsfordele, medvirke til fejlfordeling af ressourcer og underminere loyal konkurrence. Her diskuteres også spørgsmål vedrørende global styring ("reglerne" og "standarderne") på en række politikområder.

Styring af valutakurser og kapitalbevægelserne

Valutakursmål støttet af styring af kapitalbevægelser, og/eller fastsættelse af priser på handlede varer for at sikre større markedsandele (med statsstøtte), forvrider de relative priser, uanset om de gennemføres af de udviklede økonomier eller af vækstøkonomierne. Disse praksisser kan betyde, at virksomheder i ét land hindres i at opnå overskud på deres internationale handel til fordel for virksomheder i et andet land, og dette kan derfor blokere virksomhedernes muligheder for at øge produktiviteten gennem stordriftsfordele. OECD's kodeks for liberalisering har til formål at gøre politikker for styring af kapitalbevægelserne mere gennemsigtige og skabe rammebetingelserne for en videreudvikling mod større åbenhed på lang sigt, samtidig med at det fortsat er muligt med forskellige stadier af økonomisk udvikling.

Finansiel regulering og risiko

Inkonsistente finansielle ordninger flytter risiciene til nye områder. Der er sket meget store fremskridt i reformerne af reglerne for banker, men der resterer fortsat to anomalier, der modvirker målet om lige konkurrencevilkår. Den ene skyldes forskelle i bankernes rolle i forhold til kapitalmarkederne i forskellige lande, som medfører indbyrdes konkurrence, og som tilskynder til andre overvejelser end finansiel stabilitet i udformningen af regler i praksis. Den anden vedrører Basel‑aftalens risikovægtningssystem, som giver bankerne mulighed for at have forskellig gearing for samme kapitalregel i forskellige banker og lande. Generelt kan indsatsen for at håndtere virkningerne af regelreformer og ændringer i bankernes forretningsmodeller føre til en stigende afsmitningsrisiko; Dette overvåges af Rådet for Finansiel Stabilitet og andre international organisationer.

Statsejede virksomheder og overkapacitet

Forvridninger som følge af subsidier og andre fordele til statsejede virksomheder synes at være større end for private selskaber. De statsejede virksomheder er vokset som andel af verdens førende industrisektorer og er for de flestes vedkommende hjemmehørende i Asien. Hvad der er vigtigt, er, at de omfatter store finansielle selskaber, der spiller en vigtig rolle i finansieringen af andre statsejede virksomheder på tværs af de fleste forretningsområder og til tider på favorable vilkår. Denne og andre former for statsstøtte giver anledning til bekymring om illoyal praksis og fører til overkapacitet i visse industrier. Det er fortsat nødvendigt med regler, der skal sikre lige konkurrencevilkår for private virksomheder i forhold til statsejede virksomheder. OECD har offentliggjort adskillige retningslinjer for bedste praksis for styring og ejerskab af statsejede virksomheder, som beskæftiger sig direkte med mange af disse problemstillinger.

Grænseoverskridende karteller

Samarbejde mellem grænseoverskridende karteller kan forholde forbrugerne konkurrencefordelene mellem multinationale virksomheder. I stedet kan disse fordele i sidste instans gå dem forbi og øge aktionærernes overskud gennem højere priser. Omfanget af denne overfakturering er betydeligt. Der blev i perioden fra 1990 til 2015 opdaget 240 grænseoverskridende karteller, som blev idømt bøder, og som omfattede en omsætning på 7,5 mia. USD. Behovet for at tage fat om problemet med grænseoverskridende karteller og overfakturering er tæt forbundet med andre overvejelser af relevans for lige konkurrencevilkår. OECD's instrumenter vedrørende tilbudsmanipulation, der beskæftiger sig med hard core‑karteller og med måder til forbedring af samarbejdet mellem konkurrencemyndigheder, er alle udformet med det formål at tage fat om disse problemer.

Høje emissionsgarantiomkostninger og kapitalomkostninger

Egenkapitalfinansiering er at foretrække frem for gældsfinansiering, når det gælder det langsigtede fokus på investeringsprojekter, men på trods heraf har virksomhedernes obligationsudstedelser været enorme (især i vækstmarkederne), samtidig med at antallet af børsintroduktioner af egenkapital er faldet. I kølvandet af, at modellen med én enkelt tegningsgarant er blevet afløst af konsortier af banker og større grænseoverskridende involvering i tegningsgarantier for udstedelser af virksomhedsobligationer, synes der at være sket en stigning i gebyrer og parallel prissætning. For børsintroduktioner på under 100 mio. USD udgør omkostningerne i gennemsnit 9 til 11 % af transaktionen. Det betyder, at for hver 10 børsintroduktioner, går markedsværdien af et helt nyt selskab til gebyrer. Det forøger egenkapitalomkostningerne og modvirker langsigtede produktive investeringer. En styrkelse af konkurrenceforholdene på disse markeder ville føre til bedre resultater.

Grænseoverskridende hindringer for handel med finansielle tjenesteydelser

Direkte hindringer for handel med finansielle tjenesteydelser modvirker (i lighed med andre handelshindringer) en velfungerende global økonomi. Denne udgave indeholder tre eksempler: fordelene ved international genforsikring, nationale regler for pensionsfonde og regler for pensionsfonde, som tilskynder dem til hjemlandsfavorisering, samt Brexit. For så vidt angår Brexit er forpligtelserne under OECD's kodeks for liberalisering tilstrækkeligt rummelige til en pragmatisk tilgang til Storbritanniens udtræden af Den Europæiske Union.

Ansvarlig forretningsadfærd i globale forsyningskæder

Ansvarlig forretningsadfærd beskæftiger sig med sociale og moralske spørgsmål og med resultater i det globale erhvervsklima i forbindelse med styring af forsyningskæden og dens forventede virkninger på de berørte samfund. Bæredygtige forsyningskæder og bedre finansielle resultater for virksomheder er snævert kædet sammen – en "win‑win"‑løsning. Due diligence‑strategier i styringen af forsyningskæder åbner op for store muligheder for at forbedre tilliden og reducere sociale og miljømæssige forstyrrelser af samhandelen og internationale investeringsstrømme, som blokerer virksomhedernes muligheder for højere produktivitet og bæredygtig vækst. OECD's instrumenter i forbindelse med multinationale selskaber og due diligence for forsyningskæder er velegnede til denne opgave.

Bestikkelse og korruption

Bestikkelse af udenlandske embedsmænd og korruption underminerer fordelene ved globalisering og får knaphedsrenterne til at blive kanaliseret til den private sektor (herunder til diktatorer og militære ledere) i stedet for at blive investeret i teknologi, og uddannelse, og kvalitetsinfrastruktur i værtslandet. Større efterlevelse og håndhævelse af OECD's konvention mod bestikkelse ville være med til at øge antallet af mindre korrupte udenlandske investeringsmål, og derved være med til at skabe mere ens konkurrencevilkår og fremme bæredygtig vækst. Strengere håndhævelse ville være med til at forbedre globaliseringens image i verdensøkonomien.

© OECD

Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse.

Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes.

Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk.

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2017), OECD Business and Finance Outlook 2017, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264274891-en

 Visit the OECD web site