OECD Multilingual Summaries

Development Co-operation Report 2016

The Sustainable Development Goals as Business Opportunities

Summary in Norwegian

Cover
Read the full book on:
10.1787/dcr-2016-en

Rapport om utviklingssamarbeid 2016

Mål for bærekraftig utvikling som forretningsmuligheter

Sammendrag på norsk

Med vedtakelsen av agenda for bærekraftig utvikling 2030 og dens 17 mål for bærekraftig utvikling, har verden nå det mest ambisiøse, mangfoldige og universelle utviklingsveikartet i historien. For å møte utfordringene disse målene representerer, må verdenssamfunnet bevege seg langt utover de om lag USD 135 milliardene som årlig gis i offisiell utviklingshjelp (ODA). Investeringsbehovene for bærekraftighetsmål i utviklingsland anslås til å være i størrelsesorden USD 3,3 til 4,5 billioner per år. Tiltak for å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå vil kreve rundt USD 100 milliarder hvert år frem til 2020 fra utviklede land alene. Samtidig gjør de nye målene det klart at utfordringene for bærekraftig utvikling ikke lenger bare er et spørsmål om hva som skjer i fattige land – de er utfordringer som gjelder oss alle. For å håndtere disse globale og sammenvevde problemene må et variert utvalg av interessenter forene krefter – med privat sektor i en sentral posisjon.

Investering i bærekraftig utvikling er smart investering

Fra et forretningssynspunkt er det sterke argumenter for investeringer i bærekraftighetsmål. Denne rapporten om utviklingssamarbeid for 2016 gjør det klart at det å investere i bærekraftig utvikling er smart investering. Selskaper som innfører bærekraft i sine forretningsmodeller, er lønnsom og vellykkede, med positiv avkastning på kapital i form av redusert risiko, spredning av markeder og porteføljer, økte inntekter, reduserte kostnader og økt produktverdi. Investeringer i utviklingsland – også i de minst utviklede landene – ses i økende grad som forretningsmuligheter, til tross for risikoen. På den andre siden gir selskapene arbeidsplasser, infrastruktur, innovasjon og sosiale tjenester, blant andre ting. Denne rapporten ser på fem veier til å realisere det enorme potensialet privat sektor har som en partner for bærekraftig utvikling med investeringer av tilstrekkelig kvantitet og kvalitet.

Fem veier til bærekraftighetsmålene

  • 1. Utenlandske direkte investeringer er den klart største kilden til internasjonale kapitalstrømmer til utviklingsland og regnes som en av de mest utviklingsvennlige kildene til private investeringer. Det kan skape arbeidsplasser, øke produksjonskapasiteten, gi lokale bedrifter tilgang til nye internasjonale markeder og føre med seg teknologioverføringer som kan ha positive langtidseffekter. Mange forventer at slike kapitalstrømmer vil spille en viktig rolle når det gjelder finansiering av bærekraftig utvikling. Ifølge FNs konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) kan en felles innsats fra det internasjonale samfunnet bidra til å firedoble utenlandske direkte investeringer innen 2030, særlig i strukturelt svake land. Det er imidlertid en viss grunn til bekymring: Globale kapitalstrømmer har nå begynt å avta, mens økonomiske sårbarheter er økende. Kapittel 2 advarer om at en nedgang, eller til og med en reversering, i utenlandske direkte investeringer kan ha alvorlige negative konsekvenser for både utviklingsland og de internasjonale finansmarkedene. Å se utviklingsstrategier i rammen av de komplementære og gjensidig forsterkende kvalitetene private investeringer og utviklingssamarbeid bringer med seg, kan bidra til å jevne ut utenlandske direkte investeringers sykliske, skiftende natur.
  • 2. Blandingsfinansiering («blended finance») – å bruke offentlige midler strategisk til for eksempel å redusere risiko i instrumenter for private investorer – kan øke omfanget av utviklingsinvesteringer dramatisk. Blandingsfinansering representerer et stort, i hovedsak uutnyttet potensial for at offentlige, ideelle og private aktører kan samarbeide om å øke investeringer i utviklingsland i betydelig grad. Potensialet ligger i muligheten til å fjerne flaskehalser som hindrer private investorer fra å investere i sektorer og land som sårt trenger investeringer. Slik blandingsfinansiering må bli mer utbredt for å sette fart i den sosiale og økonomiske fremgangen mot bærekraftighetsmålene, men på en systematisk måte som styrer unna visse risikoer. Kapittel 3 ser nærmere på bruken av utviklingsrettet og ideell finansisering for å frigjøre ressurser gjennom blandingsmekanismer som potensielt kan forvandle økonomier, samfunn og liv. Det slås fast at selv om konseptet om å blande offentlig og privat finansiering i forbindelse med utviklingssamarbeid ikke er noe nytt, har det spilt en marginal rolle til nå.
  • 3. Kapittel 4 i denne rapporten beskriver pågående arbeid for å overvåke og måle mobiliseringseffektene av offentlige tiltak på private investeringer. Dette forventes å være et viktig element i den nye rammeverket "total offentlig støtte for bærekraftig utvikling" (TOSSD), som vil gi viktig informasjon om finansieringsstrategier og mønsterpraksis, og dermed bidra til å tiltrekke seg finansiering som kan støtte opp om bærekraftighetsmålene. En fersk OECD‑undersøkelse har bekreftet muligheten for å samle inn og måle data om de direkte mobiliseringseffektene av garantier, syndikerte lån og andeler i kollektive investeringsordninger. Det arbeides nå med å utvikle lignende metoder for andre finansielle instrumenter. Det gjenstår imidlertid mye arbeid, særlig når det gjelder å finne måter å måle de indirekte – eller "katalytiske" – effektene av offentlige tiltak på oppnåelsen av globale mål og takling av klimaendringene. OECD samordner sin innsats med pågående arbeid i andre fora.
  • 4. Hvis utvikling virkelig skal være bærekraftig og inkluderende, må den komme hele befolkningen til gode – særlig de aller fattigste, mest marginaliserte og sårbare. De sosiale konsekvensene av investeringer har over det siste tiåret utviklet seg til en innovativ tilnærming for å øke fordelene av næringsvirksomhet for verdens fattigste og mest marginaliserte befolkningsgrupper. Bedrifter som genererer målbar sosial og finansiell avkastning, kan bringe effektivitet, innovasjon, ansvarlighet og skala til utviklingsarbeidet. Offentlige midler kan brukes til å styrke og fremme denne type investeringer ved å spre risiko og ved å støtte opp om et sunt forretningsklima, spesielt i de minst utviklede landene og i land på vei ut av konflikt. Disse nye forretningsmodellene kan utfylle eksisterende modeller, spesielt i områder som ikke tradisjonelt er populære for privare investeringer, men som er avgjørende for de fattige – som utdanning, helse og sosiale tjenester.
  • 5. For at næringslivet skal lykkes uten at det gir skadevirkninger for lokalsamfunnene, må privat sektor holdes til de samme standarder for internasjonal transparems og ansvarlighet som alle andre aktører. Kapittel 6 ser på prinsipper og standarder for ansvarlig forretningsførsel og hvordan det å etterleve disse kan gi ansvarlige bedrifter en fordel som vises på bunnlinjen, samtidig som det gir positive resultater for mennesker og kloden. Næringsliv og myndigheter kan utfylle hverandre når det gjelder å implementere, fremme og muliggjøre ansvarlig forretningsførsel. OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper bidrar til å optimalisere selskapenes bidrag og støtte utviklingen av ansvarlig forretningspraksis som sikrer at investeringenes størrelse står i forhold til virksomhetens kvalitet når det gjelder å produsere sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler.

Denne rapporten gir eksempler på hvordan OECD oppmuntrer til dialog og skaper muligheter for samarbeid mellom de mange aktørene som er involvert i bærekraftig utvikling. Den presenterer også case‑historier som illustrerer hvordan bedrifter allerede arbeider for å fremme bærekraftig utvikling og inkluderende vekst i utviklingsland. I denne perioden preget av globalisering, rask teknologisk utvikling og konkurranse om verdifulle ressurser, er det viktig å huske at bedrifter lykkes når verden som helhet lykkes.

© OECD

Denne oppsummeringen er ingen offisiell OECD-oversettelse.

Denne oppsummeringen kan reproduseres hvis OECDs copyright og originalens tittel angis.

Flerspråklige oppsummeringer er oversatte utdrag av OECD-publikasjoner opprinnelig utgitt på engelsk og fransk.

Disse er gratis tilgjengelige på OECDs Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For ytterligere informasjon, ta kontakt med OECD Rights and Translation unit, Public Affairs and Communications Directorate, [email protected] eller per faks: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Besøk vårt nettsted www.oecd.org/rights

OECD

Read the complete English version on OECD iLibrary!

© OECD (2016), Development Co-operation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business Opportunities, OECD Publishing.
doi: 10.1787/dcr-2016-en

 Visit the OECD web site