OECD Multilingual Summaries

OECD Business and Finance Outlook 2017

Summary in Polish

Cover
Przeczytaj całą publikację pod adresem:
10.1787/9789264274891-en

Raport OECD „Perspektywy w obszarze biznesu i finansów 2017”

Streszczenie w języku polskim

Opinia, że globalizacja nie funkcjonuje odpowiednio w wielu sferach społecznych, zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących, że jest ona źródłem nierówności społecznych i że tracą na niej pracownicy o niskich kwalifikacjach jest coraz bardziej rozpowszechniona. Konieczne są nie tylko kolejne reformy krajowe, lecz także dalsze ujednolicanie polityk krajowych i międzynarodowych oraz wprowadzanie wspólnych i jednakowych reguł działania dla przedsiębiorstw transgranicznych. W tym celu kraje uczestniczące w rynkach globalnych powinny zobowiązać się do wprowadzenia wspólnych i przejrzystych zasad, które będą spójne z celami wzajemnie korzystnej konkurencyjności, handlu i inwestycji międzynarodowych. Mechanizmów zarządzania handlem, inwestycjami międzynarodowymi oraz konkurencyjnością nie są jednak ulepszone wystarczająco w skali światowej. Tegoroczny raport przedstawia dowody na to, jak niejednolite zasady działania hamują korzyści skali, prowadzą do niewłaściwego podziału zasobów oraz osłabiają uczciwą konkurencję. Zawiera on także analizę globalnych zagadnień związanych z rządzeniem („reguły” i „normy”) w kilku dziedzinach polityki.

Zarządzanie kursami wymiany walut oraz rachunkami obrotów kapitałowych

Zarządzanie kursami wymiany i rachunkami obrotów kapitałowych oraz/lub ustalanie (przy wsparciu państwa) cen rynkowych dóbr zniekształca ceny względne zarówno w przypadku gospodarek rozwiniętych, jak i wschodzących. Działania te mogą uniemożliwić przedsiębiorstwom z jednego kraju zwiększenie sprzedaży zagranicznej na korzyść firm z innego kraju, a przez to ograniczyć ich możliwości zwiększenia produktywności poprzez korzyści skali. Kodeksy liberalizacji OECD opracowano, aby przepisy dotyczące zarządzania kapitałem były bardziej przejrzyste oraz by stworzyć długofalowe, promujące otwartość ramy, które będzie można stosować na różnych etapach rozwoju gospodarczego.

Regulacje finansowe i ryzyko

Niespójne regulacje finansowe są źródłem ryzyka w nowych obszarach rynku. Pomimo ogromnych postępów w kwestii reform regulacyjnych w sektorze bankowym nadal zauważyć można dwie anomalie utrudniające osiągnięcie celu, jakim jest określenie wspólnych i jednakowych reguł działania. Pierwsza z nich wynika z istniejących w poszczególnych systemach prawnych różnic dotyczących funkcji sektora bankowego na rynku kapitałowym, co prowadzi w praktyce do konkurencyjności oraz do rozważań wykraczających poza samą analizę stabilności finansowej przy tworzeniu zasad regulacyjnych. Druga odnosi się do bazylejskiego systemu ważenia ryzykiem, który umożliwia bankom stosowanie różnych mechanizmów do tych samych wymogów kapitałowych w różnych bankach i systemach prawnych. Ogólnie rzecz biorąc, wysiłki prowadzone, aby sprostać skutkom reform regulacyjnych oraz zmianom modelu biznesowego banków mogą doprowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia efektu domina. Kwestie te są nadzorowane przez Radę Stabilności Finansowej i inne organizacje międzynarodowe.

Spółki państwowe i nadwyżka zdolności produkcyjnej

Zniekształcenia wynikające z dotacji i innych korzyści przyznawanych spółkom należącym do państwa są na ogół silniejsze niż w przypadku przedsiębiorstw prywatnych. Spółki państwowe prowadzone są w wielu kluczowych sektorach przemysłu, a większość z nich ma siedzibę w Azji. Co istotne, jest wśród nich wiele przedsiębiorstw finansowych grających kluczową rolę w dotowaniu, czasem na korzystnych warunkach, innych spółek państwowych w niemalże wszystkich sektorach biznesu. Ta i inne formy publicznego wsparcia zwiększają obawy dotyczące nieuczciwych zachowań i prowadzą do nadwyżki zdolności produkcyjnej w niektórych sektorach przemysłu. Niezbędne jest więc wprowadzenie jednakowych dla sektora prywatnego i publicznego reguł. OECD opracowało już kilka publikacji z wytycznymi dotyczącymi zarządzania spółkami państwowymi oraz własnościowymi, w których opisane są liczne zagadnienia tego typu.

Kartele transgraniczne

Porozumienia między kartelami transgranicznymi mogą uniemożliwić konsumentom czerpanie korzyści płynących z konkurencji istniejącej między firmami międzynarodowymi, co może sprawić, że skorzystają z nich – poprzez podnoszenie cen i zwiększanie zysków – sami właściciele akcji. Zakres tego zjawiska jest znaczący. W latach 1990‑2015 odkryto i ukarano grzywną 240 karteli transgranicznych, co odpowiada sprzedaży o wartości 7,5 bln USD. Konieczność zwalczania karteli transgranicznych i zawyżania cen idzie ramię w ramię z kwestią wprowadzania jednolitych reguł postępowania. Aby zmierzyć się z tymi problemami, OECD stworzyło paletę instrumentów mających na celu przeciwdziałanie zmowom przetargowym, walkę z największymi kartelami oraz zacieśnienie współpracy organów ds. konkurencji.

Duże koszty gwarantowania emisji i koszty kapitału

Pomimo że finansowanie poprzez akcje jest korzystniejsze w przypadku projektów inwestycyjnych niż zaciąganie długoterminowych kredytów, emisja dłużnych papierów wartościowych od czasów kryzysu jest ogromna (zwłaszcza w krajach wschodzących), a ilość pierwszych ofert publicznych akcji spadła. Pomimo że model oparty na głównym subemitencie zastąpiły konsorcja banków i bardziej transgraniczne rozwiązania w emisji dłużnych papierów wartościowych firm, wysokie pułapy kosztów i równoległe podwyżki cen wydają się przybierać na sile. W przypadku pierwszych ofert publicznych poniżej 100 mln USD średni ich koszt wynosił od 9 do 11% transakcji. Oznacza to, że w przypadku co dziesiątej procedury wejścia na giełdę wartość rynkowa całej nowej firmy odpowiada poniesionym kosztom. To zaś zwiększa koszty kapitału własnego i działa na niekorzyść inwestycjom długoterminowym. Wzmocnienie zasad konkurencyjności na tego typu rynkach mogłoby polepszyć sytuację.

Transgraniczne ograniczenia w zakresie handlu usługami finansowymi

Bezpośrednie ograniczenia dotyczące handlu usługami finansowymi (np. inne ograniczenia handlowe) mają negatywny wpływ na funkcjonowanie gospodarki światowej. Tegoroczny raport przywołuje w tej kwestii trzy przykłady: korzyści wynikające z reasekuracji międzynarodowej, krajowe zasady i regulacje dotyczące świadczeń emerytalnych, które skłaniają do zmiany miejsca zamieszkania oraz Brexit. W przypadku Brexitu zobowiązania wynikające z Kodeksów liberalizacji OECD zapewniają znaczne możliwości stworzenia pragmatycznego podejścia do kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Odpowiedzialne praktyki biznesowe w globalnych łańcuchach wartości

Odpowiedzialne praktyki biznesowe dotyczą zagadnień społecznych i moralnych oraz kwestii związanych z handlem globalnym w kontekście zarządzania łańcuchami dostaw oraz ich postrzegalnego wpływu na poszczególne wspólnoty społeczne. Odpowiedzialne łańcuchy dostaw i lepsza wydajność finansowa przedsiębiorstw mogą iść w parze – to sytuacja korzystna wszystkich stron zainteresowanych. W kwestii zwiększenia zaufania i zmniejszenia trudności społecznych i środowiskowych w przepływach handlowych i w międzynarodowych inwestycjach ograniczających przedsiębiorstwa do dążenia do lepszej produktywności i zrównoważonego wzrostu, duży potencjał mają strategie należytej staranności. Instrumenty OECD dotyczące zasad należytej staranności w koncernach międzynarodowych oraz łańcuchach dostaw są dobrze dostosowane do tego zadania.

Przekupstwo i korupcja

Przekupstwo zagranicznych urzędników oraz korupcja zaburzają podział zasobów, zmniejszają korzyści płynące z globalizacji i sprawiają, że korzyści gospodarcze przechodzą do sektora prywatnego (w tym także do dyktatorów i przywódców wojskowych), a nie są inwestowane w rozwój technologiczny, edukację i szkolenia oraz jakość infrastruktury w kraju przyjmującym. Powszechniejsze przyjęcie oraz wzmocnienie postanowień Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa pomogłoby zwiększyć liczbę krajów o niewielkim skorumpowaniu inwestycji zagranicznych, a przez to ujednoliciłoby reguły postępowania i promowałoby zrównoważony wzrost. Surowsze egzekwowanie przepisów może polepszyć wizerunek globalizacji na świecie.

© OECD

Niniejsze podsumowanie nie jest oficjalnym tłumaczeniem materiałów OECD.

Kopiowanie niniejszego podsumowania jest dozwolone pod warunkiem zamieszczenia informacji o prawach autorskich OECD i tytułu oryginalnej publikacji.

Wielojęzyczne podsumowania są tłumaczeniami fragmentów dokumentów OECD, pierwotnie opublikowanych w językach angielskim i francuskim.

OECD

Przeczytaj pełną wersję w języku angielskim w iBibliotece OECD!!

© OECD (2017), OECD Business and Finance Outlook 2017, OECD Publishing.
doi: 10.1787/9789264274891-en

 Visit the OECD web site