Kulturarv og økosystemtjenester
Hide / Show Abstract

Kulturarv og økosystemtjenester

Sammenhenger, muligheter og begrensninger

De siste årene har økosystemtjenester kommet inn som et nytt og viktig begrep i miljøarbeidet. I denne rapporten oppsummeres prosjektet "Kulturarv som økosystemtjeneste. En mulighetsstudie", hvor sammenhenger, muligheter og begrensinger i grensesnittet økosystemtjenester og kulturarv diskuteres. Rapporten sammenstiller kulturminneforvaltningens verdikategoriseringssystemer med økosystemtjenestetilnærmingens begrep "kulturelle tjenester". En diskusjon av kvalitativ, kvantitativ og monetær verdsetting leder til erkjennelsen at verdisetting av kulturarv og økosystemtjenester ikke kan erstatte hverandre, men supplere hverandre. Samtidig understrekes nødvendigheten av å tenke helhetlig i natur- og kulturminneforvaltningen. Kulturhistorisk og økologisk forståelse vil sammen kunne styrke en bærekraftig forvaltning av landskapet.

Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-540.pdf
 • PDF
 • http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2015-540.epub
 • ePUB
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/kulturarv-og-okosystemtjenester_tn2015-540
 • READ
 
Chapter
 

Ordforklaringer You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
  http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289341721-11-no.pdf
 • PDF
 • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/kulturarv-og-okosystemtjenester/ordforklaringer_9789289341721-11-no
 • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

En konsekvensutredning (KU) er en utredning av et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner og samfunn. I Norge er bestemmelsene for konsekvensutredninger beskrevet i plan- og bygningsloven. Konsekvensutredninger skal sikre at eventuelle virkninger blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når tiltaket besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt. På svensk benyttes benevnelsen Miljökonsekvensbedömning (MKB).