Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden
Hide / Show Abstract

Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden

Konsumentperspektivet

Kundval inom social omsorg är en fråga med starka ideologiska undertoner. Samtidigt ställs förhoppningar till kundvalets möjligheter att öka brukarnas valfrihet, skapa kvalitetskonkurrens mellan utförarna och stimulera utvecklingen av omsorgstjänsterna. I rapporten beskrivs de kundvalsmodeller inom äldre- och handikappomsorg som finns i de nordiska länderna. Rapporten bygger också på en inventering av den vetenskapliga kunskapsfronten vad gäller kundvalsmodellers effekter sett utifrån ett konsumentperspektiv. Ett viktigt budskap är att det i de nordiska länderna i stor utsträckning saknas vetenskaplig kunskap om kundvalsmodellers effekter. Rapporten ger en bild av hur mångfacetterat kundvalsbegreppet är. Särskild uppmärksamhet ägnas åt erfarenheter av själva valsituationen. Vilka möjligheter har brukarna att tolka information och utifrån vilka grunder görs valet? Andra frågor som berörs är hur helhetssynen i vården påverkas och vad vet vi om brukarnas syn på valfrihet och kundval. Reflektioner görs också över hur storleken på en ”äldrepeng” kan påverka brukarnas valmöjligheter och om biståndshandläggarnas roll behöver förändras för att ett kundvalssystem skall fungera tillfredställande. I ett avslutande kapitel ges förslag på angelägna frågor för framtida forskning.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2005-507.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/kundval-for-aldre-och-funktionshindrade-i-norden_tn2005-507
  • READ
 
Chapter
 

Inledning You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289336888-3-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/industry-and-services/kundval-for-aldre-och-funktionshindrade-i-norden/inledning_9789289336888-3-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Syftet med denna rapport är att redovisa befintlig kunskap om effekter av kundvalssystem i nordisk äldre- och handikappomsorg. Studien tar sin utgångspunkt i konsumenternas, dvs. brukarnas, perspektiv. Inledningsvis ges i detta kapitel en beskrivning av vad vi menar med kundval. Motiven bakom införandet av kundvalssystem i de nordiska ländernas omsorger beskrivs kortfattat. Projektets forskningsuppgift och de frågeställningar som rapporten ska belysa framgår också av detta kapitel. Det ges också en beskrivning av den arbetsmetod som har tillämpats för att kunna sammanställa den kunskap om kundvalssystem som idag finns att tillgå i de nordiska länderna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om rapportens uppläggning och några begrepp som vi valt för att kunna beskriva systemens utformning och effekter.