Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden
Hide / Show Abstract

Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden

Färöarna, Grönland och Island

Den nordiska välfärdsstatsmodellen kännetecknas av högt arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor och män, universalistiska principer för fördelning av sociala rättigheter, relativt generösa ersättningsnivåer, omfattande offentlig servicesektor och ett begränsat individuellt beroende av ekonomiskt stöd från familjen. Trots att Färöarna, Grönland och Island geopolitisk tillhör Norden inkluderas de sällan i internationellt jämförande välfärdsstatsstudier. Vissa analyser tyder dock på att den välfärdspolitik som bedrivits i dessa områden delvis skiljer sig från övriga Norden. Syftet med rapporten är dels att utgöra en kunskapsöversikt över befintlig samhällsvetenskaplig och välfärdsrelaterad forskning kring Västnorden och dels att jämföra välfärdspolitiska indikatorer i vid bemärkelse från Färöarna, Grönland och Island för att identifiera såväl länderspecifika som gemensamma drag i utformningen av de västnordiska områdenas välfärdspolitiska system.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-520.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/valfardspolitiska-forhallanden-i-vastnorden_tn2006-520
  • READ
 
Chapter
 

Slutsatser You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335805-9-sv.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/valfardspolitiska-forhallanden-i-vastnorden/slutsatser_9789289335805-9-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

De västnordiska länderna liknar länderna i östra Norden bland annat såtillvida att pensionsåldern är relativt hög för både kvinnor och män, kvinnors förvärvsarbete är ganska omfattande och social service erbjuds främst via offentliga institutioner. Ur vissa aspekter förefaller de västnordiska länderna att välfärdspolitiskt skilja sig något från vad som brukar betecknas som den nordiska modellen. Osäkerheten i materialet gör det dock svårt att inom ramen för detta arbete säga om det finns några argument för att säga att de västnordiska välfärdssystemen skulle utgöra en specifik västnordisk välfärdsmodell. Snarare är det så att de västnordiska länderna både har ärvt, överfört och omvandlat välfärdspolitiska idéer och instrument från såväl den nordiska som den liberala och den korporativa modellen i en mix som till viss del avviker från de övriga nordiska ländernas system. De härrör dessutom från ett politiskt arbete som påbörjats långt senare än i övriga Norden och som till del utgår från andra förutsättningar än vad som varit fallet i östra Norden. Bland annat skiljer sig befolkningsstruktur, geografiska förutsättningar och tillgång till naturresurser markant från länder som Danmark, Finland, Norge och Sverige. De grundläggande elementen i de västnordiska socialförsäkringssystemen, så som arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och pension, utgörs i de västnordiska länderna delvis av behovsprövade bidrag med jämförelsevis låga ersättningsnivåer. Utformningen av pensions- och arbetslöshetsförsäkringar har också, liksom i övriga Norden, kommit att kombineras med yrkesrelaterade eller privata försäkringar. Dessa är dock närmare knutna till löntagar- och arbetsgivarorganisationer med vertikala lojalitetskrav och är kanske därmed, utifrån klassmässigt mer horisontella aspekter, mer splittrade och mindre samarbetsbenägna. Dess upplägg och bristande tillgång till data försvårar en allmän överblick över hur utfall av pensions- och arbetslöshetsförsäkringar fördelas i befolkningarna.