Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett
Hide / Show Abstract

Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

Hvordan er den rettslige reguleringen av det sivilrettslige mellommannsansvaret ved kjøp og salg av varer og tjenester på Internett? Utredningen viser at det er et stort problem ved salg på nettet at partsforholdene på tilbydersiden ofte er uklare. Det er et typisk trekk at partene ikke ser hverandre og ofte fremgår det ikke klart om den som tilbyr varene selger i eget navn eller i fremmed navn, eller hvem som overhodet er tilbyder. Forbrukeren mangler derfor ofte kunnskap om hvem han inngår avtale med. Dette er lite tilfredsstillende for forbrukerkjøperne, og problemene viser seg typisk når avtalen ikke oppfylles fra motpartens side. Den gjeldende reguleringen av mellommenns ansvar er dels sterkt fragmentarisk og dels bygger den i stor grad på alminnelige ulovfestede kontraktsrettslige og erstatningsrettslige regler og prinsipper. Selv ikke i Norden er det rettsenhet. Prosjektgruppen foreslår på denne bakgrunn at det foretas visse lovendringer på felles nordisk nivå, bl.a. for å øke tilliten til handel på nettet.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-512.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/mellommenns-sivilrettslige-ansvar-ved-handel-pa-internett_tn2004-512
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337502-1-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/mellommenns-sivilrettslige-ansvar-ved-handel-pa-internett/forord_9789289337502-1-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Forbrukermyndighetene i Norden har de senere år merket seg at stadig flere varer og tjenester markedsføres og selges på nettet, også på tvers av landegrensene. Imidlertid hersker det atskillig usikkerhet med hensyn til partenes juridiske stilling når tvister i forbindelse med kontraktsbrudd ved handel på nettet oppstår. En kompliserende faktor er at det ofte er en mellommann som formidler varen eller tjenesten. Det finnes en rekke forskjellige typer mellommenn på nettet. Et viktig spørsmål for forbrukeren vil være om mellommannen også har et selvstendig kontraktsansvar for den varen eller tjenesten han formidler, eller om forbrukeren er henvist til å rette krav mot selgeren eller tjenesteyteren. Spørsmålet blir altså om og eventuelt i hvilken utstrekning mellommannen har et selvstendig oppfyllelsesansvar eller et selvstendig erstatningsansvar på utenomkontraktsrettslig grunnlag.