Finansaftalelov
Hide / Show Abstract

Finansaftalelov

Perspektiver for Norden og EU

I rapporten diskuteres – med udgangspunkt i erfaringerne med den norske finansaftalelov fra 1999 – behov og muligheder for en lignende finansaftalelovgivning i de øvrige nordiske lande samt fællesnordiske initiativer angående europæisk finansiel forbrugerbeskyttelseslovgivning. I første del af rapporten peges på fordele og ulemper ved sammenhængende sektorspecifik beskyttelseslovgivning bestående af forholdsvis præcise beskyttelsesregler sammenlignet med en retstilstand, hvor reglerne udelukkende eller i vidt omfang beror på generalklausuler/god skik regler og almen kontraktlige principper m.v., der på visse områder suppleres af fragmentarisk sektorspecifik lovgivning. Rapportens anden del angår den europæiske forbrugerbeskyttelse i banksektoren. På grundlag af en oversigtsmæssig gennemgang af den bestående EU- regulering og en kort omtale af de væsentligste EU-initiativer, der er under forberedelse på området, peges på forskellige spørgsmål angående fællesnordiske initiativer med henblik på påvirkning af den EU-retlige finansaftaleregulering i almindelighed og de verserende direktivforslag.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2007-510.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/finansaftalelov_tn2007-510
  • READ
 
Chapter
 

Forbrugersynspunkter på den retlige regulering af bankaftaler You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289334914-6-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/finansaftalelov/forbrugersynspunkter-pa-den-retlige-regulering-af-bankaftaler_9789289334914-6-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Forbrugerbeskyttelse baseret på de traditionelle generelle, kontraktretlige principper (jf. under 2.1) og den civilretlige generalklausul (jf. under 2.2) bidrager kun i beskedent omfang til opstilling af operationelle generelle handleregler til præcisering af bankernes forpligtelser over for kunderne. Afgørelser i enkeltsager muliggør ganske vist formulering af almene principper, som kan have en vis handlingsdirigerende effekt på bankerne og deres adfærd. Sådanne principper er imidlertid baseret på konkrete afgørelser i enkeltsager, der i sagens natur primært forholder sig til parternes adfærd i konkrete sager. Herved sættes der forholdsvis snævre rammer for mulighederne for at formulere videregående præcise handleregler for bankerne og dermed for de fremadrettede, forbrugerbeskyttende effekter.