Cost-benefit analys av ett gemensamt nordiskt pant-system
Hide / Show Abstract

Cost-benefit analys av ett gemensamt nordiskt pant-system

Den Nordiske avfallsgruppen under Nordisk ministerråd gjennomførte i 2012 en kost-nytteanalyse av et forslag til fellesnordisk pantesystem for drikkevareemballasje. I rapporten som nå foreligger dokumenteres problemstillingen, de ulike løsningsmodellene og resultatene fra analysearbeidet. Resultatene viser at et fellesnordisk pantesystem ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derimot er det lønnsomt å rette fokus mot de store mengdene drikkevareenheter som privatimporteres til Norden fra Tyskland og Estland uten at det betales pant. Det pågår for tiden bilaterale forhandlinger mellom berørte land for å finne løsninger på dette. Å arbeide for et fellesnordisk pantesystem i kombinasjon med bilaterale avtaler vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men ikke like lønnsomt som å konsentrere seg om de bilaterale løsningene.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813389e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/cost-benefit-analys-av-ett-gemensamt-nordiskt-pant-system_tn2013-532
  • READ
 
Chapter
 

Cost-benefit analys You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3813389ec006.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/cost-benefit-analys-av-ett-gemensamt-nordiskt-pant-system/cost-benefit-analys_9789289329439-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

För att bedöma för- och nackdelar med de olika lösningsmodellerna används en cost-benefit analys. Kapitlet beskriver först metoden som analysen bygger på, och redogör därefter för vilka data som har använts och vilka källor dessa har hämtats från. Slutligen diskuteras resultatet av analysen och hur känsliga resultaten är för alternativa antaganden.