Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold
Hide / Show Abstract

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 2: Nordisk status for mål og virkemidler

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi under Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet "Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker". Målet med prosjektet er å analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å utvikle virkemidler for. Denne rapporten dekker andre del av prosjektet. Rapporten gir en nordisk status for sentrale mål og virkemidler for biologisk mangfold i skog og våtmark. Formålet har både vært å kartlegge gjeldende mål for ivaretakelse av det biodiversitet i skog og våtmark i de nordiske landene samt å kartlegge eksisterende bruk av virkemidler for å nå de målene som er satt for det biologiske mangfoldet i de aktuelle biotopene. De to øvrige delene av prosjektet, operasjonalisering av biologisk mangfold og effektene av ulike virkemidler, presenteres i egne rapporter.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380408oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold_tn2004-511
  • READ
 
Chapter
 

Naturtyper, vegetasjonstyper og andre naturinndelinger You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380408oec009.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold/naturtyper-vegetasjonstyper-og-andre-naturinndelinger_9789289337519-9-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Oversikter over naturtyper, vegetasjonstyper og andre inndelinger av naturen hentet fra ulike norske, nordiske og internasjonale presentasjoner. De omfatter dels også oversikter over typer som er angitt som verdifulle eller truete. I hovedsak presenteres bare inndelinger som omfatter skog, myr og våtmark.