Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold
Hide / Show Abstract

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 2: Nordisk status for mål og virkemidler

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi under Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet "Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker". Målet med prosjektet er å analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å utvikle virkemidler for. Denne rapporten dekker andre del av prosjektet. Rapporten gir en nordisk status for sentrale mål og virkemidler for biologisk mangfold i skog og våtmark. Formålet har både vært å kartlegge gjeldende mål for ivaretakelse av det biodiversitet i skog og våtmark i de nordiske landene samt å kartlegge eksisterende bruk av virkemidler for å nå de målene som er satt for det biologiske mangfoldet i de aktuelle biotopene. De to øvrige delene av prosjektet, operasjonalisering av biologisk mangfold og effektene av ulike virkemidler, presenteres i egne rapporter.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380408oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold_tn2004-511
  • READ
 
Chapter
 

Forord You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380408oec001.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/virkemidler-for-forvaltning-av-biologisk-mangfold/forord_9789289337519-1-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Denne rapporten er laget som del av prosjektet "Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker". Prosjektet er finansiert av Nordisk Ministerråd og det norske miljøverndepartementet. Arild Vatn, Institutt for økonomi og samfunnsfag ved Norges landbrukshøgskole, har vært leder for hele prosjektet. Den delen som rapporteres her, "Delprosjekt 1: Operasjonalisering av biologisk mangfold", er gjennomført ved Norsk institutt for naturforskning i Oslo, med Erik Framstad og Trine Bekkby som utførende. Tidligere utgaver av manuskript til denne rapporten er sendt for kommentar til prosjektets nordiske referansegruppe og diskutert i et arbeidsmøte med denne referansegruppen i mars 2003. Ellers har Jon Suul, Direktoratet for naturforvaltning, stilt en foreløpig versjon av rapporten Nordisk våtmarksvern til vår disposisjon. Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger, synspunkter og innspill vi har fått i ulike faser av arbeidet.