Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America
Hide / Show Abstract

Sewage sludge fertilization of conifer forests in the Nordic countries and North America

Avloppsslam innehåller alla nödvändiga näringsämnen för trädtillväxt och skulle kunna vara ett värdefullt gödselmedel för ökad tillväxt i produktionsbarrskogar i de nordiska länderna. Det skulle möjliggöra en ökning av tillgången på förnyelsebar skogsråvara för industriell förädling och för ersättning av fossila bränslen med trädbiomassabaserade energikällor, och därmed även vara av stor ekonomisk betydelse i denna region av Europa, där skogssektorn svarar för en avsevärd del av samhällsekonomin. En användning av slam som skogsgödsel skulle även minska samhällets kostnader för slamdeponering och förbränning. Andra positiva effekter skulle vara minskad växthuseffekt via ökad kolackumulering i skogsekosystemen, via minskade metanutsläpp från slamdeponier och via minskade nettoutsläpp av koldioxid vid energiframställning, samt ökad återanvändning av näringsämnen från avloppsslam. I denna rapport redovisas en genomgång av forskningsresultat beträffande tillväxt- och miljöeffekter från slamgödsling av barrskog i de nordiska länderna och Nordamerika. Slutsatserna är att det är möjligt att utforma metoder för skogsgödsling med avloppsslam i praktisk skala, som är miljömässigt acceptabla och som kan ge betydande trädtillväxtökningar. Ytterligare resultat krävs dock från pågående forskning, innan gödsling kan introduceras i stor skala.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-501.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/sewage-sludge-fertilization-of-conifer-forests-in-the-nordic-countries-and-north-america_tn2006-501
  • READ
 
Chapter
 

Synthetic organic compounds You do not have access to this content

English
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335997-8-en.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/sewage-sludge-fertilization-of-conifer-forests-in-the-nordic-countries-and-north-america/synthetic-organic-compounds_9789289335997-8-en
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Much of the sludge organics are quite different from those native in the soil. A great number of synthetic compounds may be found in sludge, with the main groups being polychlorinated biphenyls (PCB), polynuclear aromatic hydrocarbons (PAH), ftalates and nonylphenoles. After application, they may be decomposed by micro organisms in soil or sludge, chemically or photo chemically degraded or adsorbed and immobilized in the soil or be lost from the soil through volatilization, plant uptake or leaching (Kowal 1985).