Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden
Hide / Show Abstract

Oppsamling og håndtering av farlig avfall ved småslipper i Norden

Småslipper, som driver med vedlikehold og reparasjon av små båter, bruker miljøfarlige stoffer, genererer farlig avfall og kan slippe ut miljøfarlige stoffer. Prosjektet har kartlagt driftsmodeller, miljøbevissthet, kunnskaper og holdinger i Nord-Norge, på Åland og på Færøyene. Det ble ikke avdekket vesentlige forskjeller mellom de tre regionene, og resultatene anses for å være representative for bransjen i Norden. Det finnes både gode og dårlige eksempler, men generelt er forbedringspotensialet stort. Konklusjonen er at ønsket om å drive miljøvennlig er tilstede, men fører i liten grad til handlinger og forbedringer. Kunnskapen om lover og regler, og om egenskapene til produktene som brukes, er mangelfulle. Rutiner for utslippsbegrensning er stort sett fraværende, mens rutinene for håndtering av avfall er meget varierende. Både bedriftseiere og myndigheter kan bidra til å heve standarden i bransjen. Det er behov for forenklet informasjon om regelverket. Økt kunnskapsutveksling og samarbeid mellom større servicehavner/slipper og småslipper om praktiske løsninger er ønskelig. Etablering av enkle sertifiseringsordninger kan også bidra til å redusere miljøpåvirkningen. Viktigst er at småslippene sørger for å få på plass oppsamlingssystemer for fast stoff, for sortering av håndtering av avfall og for rensing av spylevann.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-560.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oppsamling-og-handtering-av-farlig-avfall-ved-smaslipper-i-norden_tn2009-560
  • READ
 
Chapter
 

Innledning You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332330-3-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/oppsamling-og-handtering-av-farlig-avfall-ved-smaslipper-i-norden/innledning_9789289332330-3-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I løpet av de senere år har det blitt dokumentert at slippvirksomhet langs kysten har bidratt til at sjøsedimenter i havneområder har blitt betydelig forurenset. De viktigste forurensningskomponentene har vist seg å være polyaromatiske hydrokarboner (PAH), tributyltinn (TBT), polyklorerte bifenyler (PCB) og enkelte tungmetaller (i hovedsak kobber (Cu), sink (Zn) og bly (Pb)). Mest kunnskap har man om utslipp fra større skipsverft, men det er også klart at mindre verft og slipper bidrar med forurensning til det marine miljø.