Håndtering av avfall ombord på fiskefartøyer og mindre fartøyer
Hide / Show Abstract

Håndtering av avfall ombord på fiskefartøyer og mindre fartøyer

Håndtering av avfall ombord på fiskefartøyerog mindre fartøyer Utslipp av avfall fra skipsfarten er et stort problem i våre hav- og kystområder. Dette til tross for at det er utarbeidet regler som har til hensikt å beskytte mot slike utslipp. Avfall som slippes over bord kan gi store skader på miljøet i havet, både som leveområde og som rekreasjonsområde. Det viser seg også at utslippet av avfall påfører fiskerinæringen skader både i forhold til utnyttbare naturressurser så vel som til utstyr og bruk. Gjeldende internasjonale, regionale og nasjonale regler danner, sammen med samfunnets generelle forventinger, rammebetingelser som også gjelder fiskefartøyer og mindre fartøyer med hensyn til hvordan man skal forholde seg til ulikt avfall generert som følge av fartøyets drift. Denne publikasjonen presenterer informasjon om disse betingelsene og er utformet for å motivere og å inspirere til effektiv og god miljøforsvarlig avfallshåndtering. I folderen legges det vekt på å synliggjøre behovet for å: bevist å ha et forhold til vern av miljøet og naturressursene forplikte seg til å etablere et fundament for etterlevelse av de forventninger om ligger i miljøforsvarlig avfallshåndtering forbedre håndteringen ved å overvåke egen evne til å etterleve forventingene til miljøforsvarlig avfallshåndtering.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2009-581.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/handtering-av-avfall-ombord-pa-fiskefartoyer-og-mindre-fartoyer_tn2009-581
  • READ
 
Chapter
 

Oljeholdig avfall You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289332125-5-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/handtering-av-avfall-ombord-pa-fiskefartoyer-og-mindre-fartoyer/oljeholdig-avfall_9789289332125-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

MARPOL 73/78 Annex I står svært sentralt når det gjelder håndtering av avfall ombord på fiskefartøyer og mindre fartøyer.