Håndtering av avfall ombord på fiskebåter og mindre fartøyer
Hide / Show Abstract

Håndtering av avfall ombord på fiskebåter og mindre fartøyer

Denne tekniske rapporten gir innsikt i gjeldende regelverk samt en oversikt over hjelpemidler og teknologier som finnes og som kan bidra til å sikre effektiv håndtering av avfall fra fiskefartøyer og mindre fartøyer. Formålet er å formidle informasjon og kunnskap om sikker og effektiv avfallshåndtering fra denne fartøyskategorien i henhold til gjeldende regelverk på dette området. Arbeidet forholder seg imidlertid også til prinsippene i relasjon til beste tilgjengelige teknologier (Best Available Techniques, BAT), så vel som til særlige bestemmelser som gjelder i aktuelle nordeuropeiske farvann. Rapporten identifiserer retningslinjer for avfallshåndtering ombord. Det være seg teknologier, systemer så vel som rutiner og rapportering. Disse er så presentert i form av en informasjonsfolder. Målgruppen for folderen er redere, besetning så vel som verft. Rapporten og informasjonsfolderen er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV) under ledelse av BAT-gruppen, som hører inn under Nordisk Ministerråd sin arbeidsgruppe for produkt og avfall, PA-gruppen. Informasjonsfolderen kommer til å trykkes på fem forskjellige språk.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2006-502.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/handtering-av-avfall-ombord-pa-fiskebater-og-mindre-fartoyer_tn2006-502
  • READ
 
Chapter
 

Innledning You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289335980-2-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/handtering-av-avfall-ombord-pa-fiskebater-og-mindre-fartoyer/innledning_9789289335980-2-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det slippes ut årlig store mengder avfall i Nordsjøen til skade for fiske, havmiljøet samt fuglelivet. Utslippene forringer også områdets kvaliteter i relasjon til rekreasjon. Til tross for de eksisterende nasjonale, regionale så vel som internasjonale avtaler som forbyr dumping av avfall i marine områder, viser slik forsøpling en økende tendens. International Maritime Organization (IMO) har blant annet i den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip 1973 med tilleggsprotokoll av 1978 (MARPOL 73/78) regulert hvordan olje (Annex I), kloakk (Annex IV) og søppel (Annex V) skal håndteres ombord på skip.