IEA (2011), Energy Balances of non-OECD Countries 2011, OECD Publishing, Paris.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/energy_bal_non-oecd-2011-en

Download to: