Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping
Hide / Show Abstract

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping

En nordisk pilotstudie

I kjølvannet av EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har alle de nordiske landene møtt nye utfordringer når det gjelder å opprettholde anstendige arbeids- og lønnsvilkår for arbeidsinnvandrere og utstasjonerte arbeidstakere. I hele Norden spiller arbeidstilsynene en sentral, men varierende rolle når det gjelder bekjempelsen av det som i mange sammenhenger betegnes som ”sosial dumping” av utenlandsk arbeidskraft. På tross av at de nordiske landene møter beslektede utfordringer på dette området, har det manglet en samlet oversikt og kunnskap om forskjellene i reguleringssystemer, kontrollregimer, arbeidstilsynenes virkemidler, organisering og tilsynsstrategier. I denne rapporten presenteres resultatene fra et pilotprosjekt og en første kartlegging av tilsynenes virksomhet på dette krevende området. Formålet er å gi en oversikt, samt å bidra til en videre debatt og analyse av betingelsene for effektiv kontroll og håndheving innenfor ulike reguleringsregimer, samt virkningene disse har i forhold til å bekjempe sosial dumping.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2013-523.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/arbeidstilsynenes-roller-strategier-og-redskaper-i-arbeidet-mot-sosial-dumping_tn2013-523
  • READ
 
Chapter
 

Innledning og oppsummering You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289329521-2-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/arbeidstilsynenes-roller-strategier-og-redskaper-i-arbeidet-mot-sosial-dumping/innledning-og-oppsummering_9789289329521-2-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

I kjølvannet av EU/EØS-utvidelsene i 2004 og 2007 har arbeidsinnvandringen og tjenestemobiliteten til de nordiske landene økt kraftig (se figur 1.1). I årene 2004–2011 meldte over 335 000 borgere fra de nye EUlandene flytting til nordiske land. I tillegg kommer et betydelig antall utstasjonerte arbeidstakere og tjenesteytere, både Norge, Sverige og Danmark tyder analyser på at denne gruppa utgjør opp mot 40 % av de sysselsatte fra de nye medlemslandene1 i Øst-Europa.