Noria
Hide / Show Abstract

Noria

Vitbok om nordisk forskning och innovation - Huvudrapport

Ministerrådet för undervisning och forskning (MR-U) fattade i juni 2002 ett beslut om att ta fram en s. k. Vitbok och utsåg professor Gustav Björkstrand till utredningsman. Syftet med Vitboken är att med utgångspunkt i dagens läge lägga fram konkreta förslag till framtida aktiviteter som kan resultera i att Norden blir en ledande forsknings- och näringsregion. Den behandlar frågor som gäller organisation, finansiering, incitament och instrument i det nordiska forskningssamarbetet. Vitboken pekar vidare på hur samarbetet kan byggas ut mellan universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet samt ministerier och myndigheter. Den innehåller konkreta förslag om organiseringen av det nordiska forskningssamarbetet, nordisk forskarutbildning inklusive forskarkurser och forskarskolor, nordiska "Centres of excellence", samspel mellan forskning och innovation, nordiska "joint actions", utbyggandet av IT, modeller för samfinansiering av nordiska initiativ samt en värdering av behovet av en nordisk forskningsfond.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3804069e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/noria_tn2004-502
  • READ
 
Chapter
 

Förslag till ny organisationsstruktur You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3804069ec008.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/noria/forslag-till-ny-organisationsstruktur_9789289337601-8-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Det finns tre aktuella modeller för en omorganisering av det nordiska forskningssamarbetet. Man kan inrätta en nordisk forskningsfond (NFF), upprätta ett särskilt forsknings- och innovationsråd (NoFIR) eller gå in för ett två-pelarsystem med särskilda organ för grundforskning och för mer behovsinriktad forskning. I alla tre fallen krävs en översyn av den nuvarande organisationsstrukturen för att komma fram till en mer förenklad, funktionsduglig och effektiv modell, där de olika organens uppgifter inte överlappar varandra. Jag skall i det följande diskutera de olika modellernas för- och nackdelar och presentera en mer detaljerad plan för NoFIR:s samansättning, uppgifter och arbetssätt.