Integration genom vuxen- och vidareutbildning
Hide / Show Abstract

Integration genom vuxen- och vidareutbildning

Landrapport Sverige

Sverige har sedan mitten av 1960-talet varit ett invandringsland. Invandringen kan variera stort mellan enskilda år, och olika invandrargrupper ställer skilda krav på insatser för integration. Invandrare och utrikes födda är inte i något avseende en homogen grupp. Arbetslösheten bland invandrare är högre än för befolkningen i övrigt, men sysselsätningsgraden varierar stort mellan olika invandrargrupper. Vid sidan av utbildningspolitiken spelar arbetsmarknads- och näringspolitik stor roll för invandrares integration i det svenska samhället. Samtidigt har återkommande studier och utvärderingar visat att samspelet mellan myndigheter och andra organisationer är bristfälligt. Den viktigaste samhällsinsatsen för invandrares integration i det svenska samhället är svenska för invandrare (sfi), som är den mest omfattande utbildningen för att uppfylla integrationspolitiken. Mest centralt för den nuvarande regeringen är att bryta det s k utanförskapet. I detta sammanhang framstår emellertid inte alltid vuxenutbildning som det mest avgörande instrumentet. Det handlar om en rad olika insatser för att underlätta för vuxna invandrare att få arbete. En kritik som under många år riktats mot sfi är att för få deltagare når de uppsatta målen. Avbrotten från utbildningen är betydande. Var tredje deltagare beräknas vara utan betyg efter tre års studier. För flera grupper invandrare är det kanske inte heller realistiskt att man ska nå den planerade sfi-nivån. År 2003 förändrades sfi från att bestå av en kurs som gällde samtliga invandrare oavsett bakgrund, till ett system med fyra nivårelaterade kurser. Detta betyder att man kan påbörja sfi på olika nivåer utifrån förkunskaper och andra studieförutsättningar. Det nya systemet har inneburit att genomströmningen har förbättrats bland invandrare med en god utbildningsbakgrund. Under senare år har regeringen föreslagit ekonomiska incitament i form av en särskild premie för goda språkkunskaper och en snabb arbetsmarknadsetablering. Arbete och egenförsörjning är fundamentet i regeringens arbete för invandrares integration i det svenska samhället. Ett uttryck för detta är att Arbetsförmedlingen sedan 2009 fått ett utökat ansvar för invandrares introduktion på arbetsmarknaden.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3810579e.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/integration-genom-vuxen-och-vidareutbildning_tn2010-565
  • READ
 
Chapter
 

Avslutande diskussion You do not have access to this content

Swedish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/3810579ec006.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/integration-genom-vuxen-och-vidareutbildning/avslutande-diskussion_9789289331319-6-sv
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Ett betydande antal utredningar, promemorier, propositioner, offentlig statistik, forskningsrapporter, debattinlägg i dagspressen etc har under de senaste decennierna skrivits om integration och svenskundervisning för invandrare. Generellt framstår inte olika introduktionsinsatser för nyanlända invandrare som effektiva, så att man snabbt ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Man kan helt enkelt inte visa att personer som deltagit i något introduktionsprogram har någon fördel av detta i jämförelse med de som inte har deltagit i något program.