Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider
Hide / Show Abstract

Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider

Rapporten gir en beskrivelse av nordiske nettverk på pesticidområdet, og de nordiske lands handlingsplaner og andre aktiviteter for å redusere bruk av pesticider i landbruket. Den gir en oppsummering av utviklingen i omsetning av pesticider i de nordiske land, og omtaler kort det arbeidet som er gjort i forhold til risikomåling. Det presenteres anbefalinger for videre arbeid for å fastsette kvantitative reduksjonsmål og for å stimulere til plantevern med god sikkerhet med hensyn til næringsmidler, arbeidsmiljø og naturmiljø. Anbefalingene har vært diskutert i et nordisk seminar, og resultatene av dette seminaret er inkludert i rapporten. Man diskuterte spesielt følgende hovedtemaer:

- Økonomiske analyser av reduksjonspotensialet

- Implementering av kvantitative mål for reduksjon i pesticidbruken

- RisikoreduksjonProsjektrapporten er en oppfølging av den nordiske strategi Bærekraftig utvikling: «En ny kurs for Norden», og de nordiske landbruks- og næringsmiddelministres deklarasjon om reduksjon i bruk av pesticider. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de nordiske lands myndigheter, mens seminaret også hadde deltagere fra forskning, industri, veiledningstjeneste og ulike interesseorganisasjoner.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2004-542.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/nordisk-samarbeid-for-redusert-bruk-av-pesticider_tn2004-542
  • READ
 
Chapter
 

Omsetningstall og indikatorer You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289337205-8-no.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/nordisk-samarbeid-for-redusert-bruk-av-pesticider/omsetningstall-og-indikatorer_9789289337205-8-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Figur 6.1 viser utviklingen i omsatt mengde (tonn) virksomt stoff for de nordiske landene i perioden 1980 til 2002. For Danmarks vedkommende er oversikten basert på solgte mengder til bruk i landbruket. Med unntak av Island hvor omsetningen har økt, er hovedtrenden en mer eller mindre jevn reduksjon i omsetning. Herbicidene står for den klart største omsetningen av pesticidene i alle landene. Mye av nedgangen i omsetning kan forklares med overgang til lavdosemidler (sulfonylureapreparater) i korn. I tillegg kommer rådgivning om f.eks. reduserte doser av ugrasmidler, prognose- og varslingsvirksomhet samt utforming av bekjempelsesstrategier som har vært vesentlige for å redusere og behovstilpasse bruken av pesticider.