Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider
Hide / Show Abstract

Nordisk samarbeid for redusert bruk av pesticider

Rapporten gir en beskrivelse av nordiske nettverk på pesticidområdet, og de nordiske lands handlingsplaner og andre aktiviteter for å redusere bruk av pesticider i landbruket. Den gir en oppsummering av utviklingen i omsetning av pesticider i de nordiske land, og omtaler kort det arbeidet som er gjort i forhold til risikomåling. Det presenteres anbefalinger for videre arbeid for å fastsette kvantitative reduksjonsmål og for å stimulere til plantevern med god sikkerhet med hensyn til næringsmidler, arbeidsmiljø og naturmiljø. Anbefalingene har vært diskutert i et nordisk seminar, og resultatene av dette seminaret er inkludert i rapporten. Man diskuterte spesielt følgende hovedtemaer:
- Økonomiske analyser av reduksjonspotensialet
- Implementering av kvantitative mål for reduksjon i pesticidbruken
- Risikoreduksjon

Prosjektrapporten er en oppfølging av den nordiske strategi Bærekraftig utvikling: «En ny kurs for Norden», og de nordiske landbruks- og næringsmiddelministres deklarasjon om reduksjon i bruk av pesticider. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de nordiske lands myndigheter, mens seminaret også hadde deltagere fra forskning, industri, veiledningstjeneste og ulike interesseorganisasjoner.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380427oe.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/nordisk-samarbeid-for-redusert-bruk-av-pesticider_tn2004-542
  • READ
 
Chapter
 

Lovgivning og system for godkjenning av pesticider You do not have access to this content

Norwegian
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/380427oec005.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/nordisk-samarbeid-for-redusert-bruk-av-pesticider/lovgivning-og-system-for-godkjenning-av-pesticider_9789289337205-5-no
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Kontroll og godkjenning av pesticider i de nordiske landene har utviklet seg parallelt, med nasjonal godkjenning hvor prinsippene har vært de samme. Utgangspunktet har vært at et pesticid ikke skal importeres, selges eller brukes uten at det er godkjent av nasjonale godkjenningsmyndigheter. Den som ønsker å importere eller markedsføre pesticider må levere søknad om godkjenning og dokumentere egenskapene til virksomt stoff og preparat på områdene helse, miljø og rester. Med unntak av Island gis ordinær godkjenning av pesticider kun for en begrenset periode (5-10 år). Som en del av det nordiske samarbeidet har man hatt fellesnordiske krav til dokumentasjon.