Muslingemel i stedet for fiskemel i økologisk foder till æglæggende høns, kyllinger og andre husdyr
Hide / Show Abstract

Muslingemel i stedet for fiskemel i økologisk foder till æglæggende høns, kyllinger og andre husdyr

Nordisk seminarium 23.–24. januar 2007

Ett Nordiskt Seminarium anordnades på Kristinebergs Marina Forskningsstation i Sverige i januari 2007 med syfte att sammanföra nordiska experter inom områdena kustvattenmiljö, musselodling, produktion av musselmjöl och ekologiskt foder. En anledning till seminariet var att fiskmjöl länge har använts som en proteinkälla i foder för t.ex. värphöns. Emellertid är användning av fiskmjöl inte KRAV-godkänd, samtidigt som tillgången på fiskmjöl minskar och priserna stiger. Deltagarnas intressen, kunskap och erfarenhet speglade hur musslor och andra marina djur som krabbor och sjöstjärnor istället skulle kunna utnyttjas som proteinkälla i ekologiskt foder och därmed även hur försörjningen av ekologiskt foder skall kunna tillgodoses efter 2012 då EU's krav på 100% KRAV-godkända råvaror skall uppfyllas för ekologiskt foder. Alla deltagarna var överens om att det finns en stor utmaning och möjlighet i att försöka utnyttja musslors och musselodlings potential till att framställa värdefullt musselmjöl samtidigt som kustvattenkvalitén förbättras.

Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/tn2008-536.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/muslingemel-i-stedet-for-fiskemel-i-okologisk-foder-till-aeglaeggende-hons-kyllinger-og-andre-husdyr_tn2008-536
  • READ
 
Chapter
 

Musselodling som en miljöåtgärd (in Swedish) You do not have access to this content

Danish
Click to Access: 
    http://oecd.metastore.ingenta.com/content/9789289333610-2-da.pdf
  • PDF
  • http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/agriculture-and-food/muslingemel-i-stedet-for-fiskemel-i-okologisk-foder-till-aeglaeggende-hons-kyllinger-og-andre-husdyr/musselodling-som-en-miljoatgard-in-swedish_9789289333610-2-da
  • READ
Author(s):
Nordic Council of Ministers

Hide / Show Abstract

Övergödning av kustvatten är ett de viktigaste miljöproblemen som måste åtgärdas och som kräver stora insatser. Mellan 1940 och 1970 ökade fosfortillförseln till Skagerak och Kattegatt fyra gånger och tillförseln av kväve fördubblades mellan 1950- och 1980. Ökad tillförsel av näringsämnen, främst kväve och fosfor, och förändringar i klimatet har medfört en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger, som har medfört en rad negativa effekter på havsmiljön som sämre siktdjup, syrefria bottnar och igenväxning av grunda vikar.